Biện pháp rút ngắn thời hạn thi công đối với loại dây chuyền đẳng nhịp và không đồng nhất

1. Đối với dây chuyên đẳng nhịp không bội
Trường hợp mặt trận công tác không cho phép tăng thêm số người làm việc trên cùng một đoạn mà điều kiện nhân lực vẫn có thể huy động thêm thì ta có thế sử dụng nhiều đội chuyên nghiệp thi công song song xen kẽ trên từng phân đoạn khác nhau của một quá trình. Kết quả là thời hạn thi công sẽ ngắn đi.
Khoảng cách thời gian đi vào dây chuyền thứ i nào đó của hai tổ đội khác nhau trên những phân đoạn kế tiếp nhau gọi là nhịp điệu tham gia của các tổ đội vào dây chuyển, nó được ký hiệu là Koi.
Như vậy nếu dây chuyền tổng hợp gồm n quá trình thành phần thì tổng thời hạn thi công được tính theo các công thức:
– Trường hợp không có gián đoạn kĩ thuật:

– Trong trường hợp có gián đoạn kĩ thuật:

Trong tính toán, ta chỉ lấy các giá trị (Koi – Koi+1) > 0

Tính số tổ tham gia quá trình
Để đảm bảo cho các tổ đội tham gia vào một quá trình có thời gian làm việc ổn định tưomg đối dài thì họ phải được bố trí làm việc ít nhất là qua 2 phân đoạn. Muốn vậy phải căn cứ vào trị số nhịp K; của dây chuyền i để ấn định nhịp điệu tham gia vào dây chuyền i của các tổ như quy định ký hiệu ở phần trên là Koi.
Số tổ tham gia vào quá trình i, ký hiệu là N’lổ được tính theo công thức:

Xét về mặt tổ chức sản xuất thì N‘,ổ phải là một số nguyên, cho nên K, phải là bội số của Koi. Tất nhiên là trong trường hợp cần phải thi công nhanh thì có thể tăng số tổ lên, nhưng không được quá số phân đoạn m.
Thí dụ 3.2:
Một dây chuyền tổng hợp gồm 3 dây chuyền bộ phận. Đối tượng thi công được chia thành 6 phân đoạn. Thời hạn thực hiện 1 phân đoạn của dây chuyền đầu là K, = 4 ngày, của dây chuyền thứ 2 là K2 = 3 ngày và của dây chuyền bộ phận cuối cùng là K3 = 1 ngày.

Những khả năng thiết kế dây chuyền:

a) Nếu giữ nguyên tình trạng mỗi tổ thực hiện một quá trình (1 dây chuyền bộ phận) như đầu bài cho thì tổng thời hạn thi công được tính theo công thức (3-73a) sẽ là:
T = (4 + 3 + 1) + (6 – 1)[(4 – 3) + (3 – 1)] + (6 – l).l = 28 ngày

b) Tâng số tổ tham gia vào dây chuyền bộ phận có nhịp lớn để rút ngắn thời hạn thi công:
* Giả sử có thể huy động được 2 tổ tham gia quá trình đầu và 2 tổ tham gia vào quá trình thứ hai, còn quá trình thứ ba vẫn giữ nguyên l tổ thì:
+ Nhịp điệu tham gia của các tổ vào dây chuyền đầu là:

+ Nhịp điệu tham gia của các tổ vào dây chuyền thứ hai là:

+ Nhịp điệu tham gia của các tổ vào dây chuyền thứ ba là:

Với cách bô’ trí tổ đội như trên thì thời hạn thi công tính theo công thức (3-74a) là:
T = (4 + 3 + 1) + (6 – 1)[(2 – 1,5) + (1,5 – 1)] + (6 – l).l = 18 ngày

 Đối với dây chuyền đẳng nhịp bội
Thí dụ 1 là dây chuyển đẳng nhịp bội: Trong trường hợp điều kiện nhân lực cho phép, đối với loại dây chuyền đẳng nhịp bội, ta có thể chọn nhịp của
dây chuvền bộ phận có nhịp nhỏ nhất làm nhịp điệu tham gia chung của tất cá các tổ vào các dây chuyền bộ phận. Ớ thí dụ 1, nhịp của dây chuyền (2) và dây chuyển (4) đều bằng 2 và là nhịp nhỏ nhất trong số các dây chuyền bộ phận, nhịp này được chọn làm nhịp điệu chung của các tổ tham gia vào dây chuyền, được ký hiệu là K0.
Như vậy: Koi = Koj+1 = K0 = const
Công thức (3-74b) được viết lại cho trường hợp đẳng nhịp bội là:
T = £Kj + (m – X) K0 + XtcN (3-76)
Nếu đặt:
B = XNịổ là tổng số tổ thực tế tham gia vào các dây chuyền bộ phận;
p = ^tcN là số tổ tướng tương tham gia vào dây chuyền thi công;
Ko
B’ = B + p thì công thức (3-76) có thể viết thành:
T = (B’ m – 1) K„

Tính toán và thiết kế loại dây chuyền có nhịp thay đổi
Tổng thời gian thực hiện dây chuyền là:
T = I Kị, +tn
Ớ công thức này thời hạn thực hiện dây chuyền bộ phận cuối cùng là tn bao giờ cũng biết. Vấn để còn lại là tìm cách xác định trị số bước dây chuyền K’b ở vị trí tiệm cận giới hạn.
Cho đến nay, người ta đã đưa ra nhiều phương pháp xác định trị số K’b khi dây chuyền ở vị trí tiệm cận giới hạn. Chung quy lại có hai phương pháp chính: Phương pháp dịch chuyển sơ đồ vẽ trên giấy can và phương pháp tính toán bằng các công thức.