Các hành vi bị cấm khi thi công xây dựng công trình

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng được quy định tại Điều 10:

xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử – văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ lớ đất, lũ quét, trừ những công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này;
– Xây dựng công trình sai quy hoạch, vi phạm chỉ giới, cốt xây dựng; không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp;
– Nhà thầu hoạt động xây dựng vượt quá điểu kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng; chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, nãng lực hoạt động xây dựng để thực hiện công việc;
– Xây dựng công trình không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng;
– Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng con người, tài sản và vệ sinh môi trường trong xây dựng;
– Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi và các sân bãi khác đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố;
– Đưa và nhận hối lộ trong hoạt động xâyidựng; dàn xếp trong đấu thầu nhằm vụ lợi, mua bán thầu, thông đồng trorig đấu thầu, bỏ giá thầu dưới giá thành xây dựng công trình trong đấu thầu;
– Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng;
– Cán trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật;
– Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng.

Giám sát thi công xây dựng công trình

1. Vai trò của công tác giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 87)
– Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát.
– Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.
– Chủ đầu tư xây dựng công trình phải thuê tư vấn giám sát hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng.
Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với công việc, loại, cấp công trình.
– Khuyến khích việc thực hiện chế độ giám sát đối với nhà ờ riêng lẻ.

2. Yêu cầu của việc giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 88)
Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
– Thực hiện ngay từ khi khởi công xây dựng công trình;
– Thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng;
– Cần cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
– Trung thực, khách quan, không vụ lợi.