Các hành vi bị cấm trong giám sát thi công xây dựng công trình

Các hành vi bị cấm trong giám sát thi công xây dựng công trình:

– Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát phải có nãng lực hành nghề giám sát và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cáp công trình. Nghiêm cấm giả tạo chứng chi hành nghề hoặc sử dụng sai chứng chí hành nghề.
– Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.
– Không được thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng, với chủ đầu tư xây dụng công trình và có các hành vi vi phạm khác làm sai lệch hồ sơ, thông tin, dữ liệu và kết quả giám sát trong quá trình giám sát.

Nội dung quản lý Nhà nước vê xây dựng

Nội dung quán lý nhà nước về xây dựng được quy định tại Điều 111 gồm:

1. Xây dụng và chỉ đạo tliực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển các hoạt động xây dụng.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng.

3. Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

4. Quản lý chất lượng, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng.

5. Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động xây dựng.

6. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dụng.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong hoạt động xây dựng.

8. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xây dựng.

9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về xây dựng trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cua mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng đối với lĩnh vực được phân công.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ.