Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Tuỳ theo quy mô, tính chất, điều kiện thực hiện của dự án đầu tư xây dựng công trình, loại công việc, các mối quan hệ của các bên, hợp đồng trong hoạt động xây dựng có thể có nhiều loại với nội dung khác nhau.
1. Theo tính chất, loại công việc trong hoạt động, xây dựng
Điểu 19 [8] khoản 4 và mục 4 trong Thông tư số 06/2007/TT-BXD quy định hợp đồng xây dựng bao gồm các loại chủ yếu sau:

a) Hợp đồng tư vấn
Hợp đồng tư vấn là hợp đồng xây dựng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động xây dựng như:
– Lập quy hoạch xây dựng;
– Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Khảo sát xây dựng;
– Thiết kế xây dựng công trình;
– Lựa chọn nhà thầu;
– Giám sát thi công xây dựng công trình;
– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Thám tra thiết kế, tổng dự toán, dự toán và các hoạt động tư vấn khác có liên quan đến xây dựng công trình.
Hợp đồng tư vấn thực hiện toàn bộ công việc thiết kế xây dựng công trình cúa dự án là hợp đồng tổng thầu thiết kế.

b) Hợp đồng cưng ứng vật tư, thiết bị
Hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc cung ứng vật tư, thiết bị nằm trong dây chuyển công nghệ được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ cho dự án đầu tư xây dựng công trình.

c) Hợp dồng thi công xây dựng
Hơp đồng thi công xây dựng là hợp đồng xây dựng để thực hiện việc thi công, lắp đặt thiết bị cho công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo thiết kế xây dựng công trình;
Hợp đồng xây dựng thực hiện toàn bộ công việc thi công xây dụng công trình của dự án là hợp đổng tống tháu thi công xây dụng công trình.
Hợp đồng thực hiện toàn bộ công việc thiết kế và thi công xây dựng công trình của dự án là hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dụng công trình.

d) Hợp đồng thiết kế- cung íùig vật tư, thiết bị – thi công xây dựng
Hợp đồng thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – thi công xây dụng (viết tắt tiếng Anh là EPC) là hợp đồng xây dựng thực hiện toàn bộ các cõng việc từ thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dụng công trình, hạng mục công trình.
Hợp đồng EPC là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình.

đ) Hợp dồng chìa khoá trao tay
Hợp đồng chìa khoá trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện trọn gói toàn bộ các công việc lập dự án; thiết kế; cung ứng vật tư, thiết bị; thi còng xây dựng công trình.

2. Theo mối quan hệ quản lý hợp đồng xây dựng

a) Hợp đồng thầu chính
Hợp đồng thầu chính là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và nhà thầu chính về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên đế thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng.

b) Hợp đồng thầu phụ
Hợp đồng thầu phụ là sự thoá thuận bằng văn bản giữa tổng thấu hoặc nhà thầu chính về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên đế thực hiện một phần việc trong hợp đồng thầu chính hoặc hợp đồng tổng thầu trong hoạt động xây dụng.
Hợp đồng tống thầu là sự thoả thuận bằng vãn bản giữa bên giao thầu và tổng thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên đế thực hiện toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng.

3. Theo cách thức ký hợp đồng

a) Hợp đồng trọn gói
Hợp đồng trọn gói là hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận trong hợp đồng (là những tình huống thực tiễn xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và khả nãng lường trước của chủ đầu tư, nhà thầu, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của chủ đầu tư, nhà thầu, như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận).

b) Hợp đồng theo đơn giá
Hợp đồng ttheo đơn giá là mà giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh nêu trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện.

c) Hợp đồng theo thời gian
Họp đồng theo thời gian là hợp đồng áp dụng cho các nhà thầu mà công việc của họ liên quan nhiều đến thời gian làm việc trong công trình xây dựng, như mức thù lao chuyên gia…

d) Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm là hợp đồng mà giá trị hợp đồng được tính theo phần trăm giá trị công trình hoặc khối lượng công việc. Khi nhà thấu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng, chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu số tiền bằng tỷ lệ phần trăm được xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc khối lượng công việc đã hoàn thành.