Các nội, ngoại suy từ định mức chi phí tư vấn được công bố

– Nội suy định mức chi phí tư vấn.
– Ngoại suy định mức chi phí tư vấn.
+ Cách 1: Ngoại suy theo công thức.
+ Cách 2: Vẽ đồ thị kết hợp với kinh nghiệm chuyên gia.

1. Xác định theo dự toán

1.1. Nguyên tắc xác định
– Chi phí cho các công việc tư vấn không có định mức chi phí được công bố.
– Trường hợp vận dụng định mức chi phí được công bố không phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc tư vấn của dự án.
– Dự toán chi phí được xác định phải phù hợp với phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện và sản phẩm tư vấn hoàn thành.

1.2. Cách xác định dự toán chi phí tư vấn

Báng tổng hợp chi phí tư vấn

Ghi chú:
– Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp xác định trên cơ sở thoả thuận giữa bên mua và bên bán bảo hiểm.
– Mức thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) xác định theo quy định hiện hành.
– Chi phí dự phòng để dự trù kinh phí cho những công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn.

2. Cách xác định các thành phần chi phí trong trong bảng tổng hợp
a) Cách xác định chi phí chuyên gia thông qua việc lập bảng
Chi phí chuyên gia

Chi phí chuyên gia xác định trên cơ sở số lượng chuyên gia, thời gian làm việc của từng chuyên gia tương ứng với mức tiền lương cơ bản và các khoản chi phí tính theo mức tiền lương cơ bản của chuyên gia như chi phí xã hội, chi phí quán lý, lợi nhuận, các khoản phụ cấp, chi phí bảo hiểm. Số lượng chuyên gia và thời gian làm việc của từng chuyên gia được xác định trên cơ sở khối lượng công việc cần thực hiện, yêu cầu tiến độ, trình độ chuyên gia và khá năng đảm nhận công việc của từng chuyên gia. Mức tiền lương cơ bản của chuyên gia và các khoản chi tính theo mức tiền lương cơ bản của chuyên gia cãn cứ theo báo cáo kết quả hoạt động tài chính của tổ chức tư vấn đã được kiếm toán hoặc căn cứ mức tiền lương của chuyên gia trong các hợp đồng thuê chuyên gia đã thực hiện trong phạm vi 03 năm gần nhất
Chi tiết chi phí tiền lương chuyên gia

Ghi chú:
– Lương cơ bản của từng chuyên gia cân cứ mức lương của tổ chức tư vấn đã chi trả theo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo hoạt động tài chính của 2 năm liền kề đã được kiểm toán hoặc được cơ quan tài chính cấp trên xác nhận.
– Chi phí tiền lương tính theo tháng-người (hoặc ngày công)

Chi tiết chi phí xã hội

Ghi chú: Cắc khoản mục chi phí thuộc chi phí xã hội xác định theo quy định hiện hành.

Chi tiết chi phí quản lý

b) Cách xác định chi phí quản lý thông qua việc lập bảng
Cách xác định chi phí quản lý thông qua việc lập bảng
Chi tiết chi phí khác

Điều 7 Quyết định 131/2007/QĐ-TTg quy định:
– Việc xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng phải phù hợp với khả nàng chi trả của bên thuê, bảo đảm tính hợp lý cúa giá thành sản phẩm. Khoản chi phí này sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư cúa dự án theo quy định.
– Chi phí thuê tư vấn nước ngoài xác định theo dự toán tháng – người (theo thông lệ quốc tế) hoặc xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%). Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài là toàn bộ chi phí cần thiết dự kiến để hoàn thành dịch vụ tư vấn xây dựng được thuê; gồm chi phí chuyên gia và các khoản chi phí khác có liên quan, trong đó bao gồm cả các khoản thuế phải nộp theo quy định hiện hành cúa pháp luật

3. Xác định chi phí cần thuê tư vấn nước ngoài khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập nhiệm vụ quy hoạch xây dưng

a) Khi lập dự án đầu tư đầu tư xây dựng công trình, lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, chủ đầu tư, cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng phải xác định (dự kiến trước) chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong tổng mức đầu tư của dự án, trong nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng trên cơ sở khối lượng và loại công việc tư vấn cần thuê tư vấn nước ngoài thực hiện.

b) Tuỳ theo điều kiện cụ thể của dự án dầu tư xây dựng công trình, của đồ án quy hoạch xây dựng, chi phí thuê tư vấn nước ngoài được ước tính trong tống mức đầu tư của dự án, trong nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng theo một trong các cách sau:
– Theo chi phí của loại công việc tư vấn của các dự án đầu tư xây dựng công trình, của các đồ án quy hoạch xây dựng tương tự do tư vấn nước ngoài đã thực hiện.
– Theo tỉ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư cúa dự án, theo đơn giá một đơn vị diện tích (hoặc dân số)-của đồ án quy hoạch xây dựng. Việc ước tính chi phí thuê tư vấn nước ngoài theo tí lệ % dựa trên cơ sở phạm vi, nội dung công việc tư vấn cần thuê tư vấn nước ngoài thực hiện và các thông tin liên quan đến chi phí tư vấn của các dự án đầu tư xây dựng công trình, đồ án quy hoạch xây dựng tương tự do tư vấn nước ngoài đã thực hiện.
– Theo dự toán tháng – người (hoặc ngày – người, giờ – người). Việc xác định theo dự toán tháng – người (hoặc ngày – người, giờ – người) dựa trên cơ sớ dự tính số lượng tháng – người (hoặc ngày – người, giờ – người), đơn giá tháng – người (hoặc ngày – người, giờ – người), thời gian thực hiện công việc tư vấn, các khoản chi phí cần thiết để thực hiện công việc tư vấn và các quy định khác có liên quan.
c) Trường hợp thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư đầu tư xây dựng công trình, chi phí thuê tư vấn nước ngoài được ước tính trong dự toán chi phí chuấn bị dự án.