Các phương thức đấu thầu

Điểu 264 Luật đấu thầu quy định:

* Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất vể kỹ thuật và đề xuất vể tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần.

* Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vân. Nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và để xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất vể kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có để xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mớ sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đế xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được mớ để xem xét, thương thảo.

* Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, còng nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo trình tự sau đây:
– Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà thầu nộp để xuất vế kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sớ trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai;
– Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về kỹ thuật; để xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu.

1. Các yêu cầu về cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu
Điều 11 luật đấu thầu quy định:
Nhà thầu khi tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án quy định tại Điều 1 của Luật này phải bảo đảm các yêu cầu vẻ tính cạnh tranh sau đây:
– Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án, nhà thầu tư vấn đã tham gia thiết kế kỹ thuật của dự án không được tham gia đấu thầu các bước tiếp theo, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC;
– Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
– Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập vể tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện họp đồng;
– Nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư của dự án.
Chính phủ quy định chi tiết về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Điều 3 Nghị định sô’58/2008/NĐ-CP quy định:
Nội dung về bảo đảm cạnh tranh và lộ trình thực hiện được quy định như sau:

* Yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu được thực hiện như sau:
– Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho đến trước ngày 01 tháng 4 nãm 2009. Trong trường hợp này, bên mời thầu phải cung cấp hồ sơ mời thầu với đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan bao gồm cả báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và phải bảo đảm đủ thời gian đế các nhà thầu có điều kiện như nhau trong quá trình chuấn bị hồ sơ dự thấu bảo đám tính công bằng trong đấu thầu;
– Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu không được tham gia đấu thầu xây lắp, cung cấp hàng hoá cho gói thầu đó kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đối với gói thấu EPC. Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu có thế tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vãn lập hồ sơ mời thấu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thực hiện hợp đồng đối với gói thầu đó.

* Nhà thầu tham gia đấu thầu và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; nhà thầu thực hiện hợp đồng và nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng được coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập với nhau về tài chính theo quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Không cùng thuộc một cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân ra quyết định thành lập, trừ các nhà thầu là doanh nghiệp -đã chuyển đối và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005;
– Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

* Chủ đầu tư và nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu thuộc cùng một dự án được coi là độc lập với nhau về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quán lý và độc lập với nhau về tài chính theo quy định tại điếm d khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 50% cúa nhau;
– Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 đối với nhà thầu là tổ chức.