Chi phí quản lý dự án (GQLDA)

1. Chi phí quản lý dự án (GQLDA)
chi phí quản lý dự án được tính theo công thức sau:
GQLDA = T X (GXDtt + G-TBJJ) (6-6)
Trong đó: T – định mức tỷ lệ (%) đối vói chi phí quản lý dự án.
GXũtt – chi phí xây dựng trước thuế.
GTBU – chi phí thiết bị trước thuế.

2. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (GTV)
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được tính theo công thức sau:

Trong đó:
Cj – chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i =l-ỉ-n). Dj – chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán (j =1 H-m). JGTGT-TV_ mijc tỊluê’ SUâ’t thuê’ GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i tính theo định mức tỷ lệ.
rpGTGT-Tv_ mijc tj1Ug’ SUâ’t thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j tính bằng lập dự toán.
3. Chi phí khác (GK)
Chi phí khác được tính theo công thức sau:

Trong đó:
Cj – chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ (i =1 -ỉ-n).
Dj – chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán (i =l-ỉ-n).
JGTGT-K _ mijc Ịkuế suất thuế GTGT theo quy định hiện hành đối với khoản mục chi phí khác thứ i tính theo định mức tỷ lệ.
J C.TGT-K _ mijc su£t thuê’ GTGT theo quy định hiện hành đối vớikhoản mục chi phí khác thứ j tính bằng lập dự toán.

4. Chi phí dự phòng (GDP)

Đối với các công trình có thời gian thực hiện đến hai năm: chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được tính theo công thức:
GDP = 0,1 (GXD + Gyg + GQLDA + G-rv + Gk) (6-9)
Đối với các công trình có thời gian thực hiện trên hai nãm, chi phí dự phòng được xác định bằng hai yếu tố: dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá.

Chi phí dự phòng đối với công trình có thời gian thực hiện trên hai năm được tính theo công thức sau:
GDP = GDP1 + GDP2 (6-10)
Trong đó:
GDP1 – chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính theo công thức:
GDPI = 0,05 (GXD + GTB + GQLDA + G-rv + Gk) (6-11)
GDP2 – chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ số giá xây dựng của từng loại công trình xây dựng, khu vực và độ dài thời gian xây dựng.
C>DP2 = (V — Lvay) X (IXDhq ± AIxd) (6-11 b)
Trong đó:
+ V- tổng mức đầu tư chưa có dự phòng;
+ Lvay – lãi vay trong thời gian thực hiện dự án;
+ IXDbq – chỉ số giá xây dựng bình quân;
+ AIXD – mức dự báo biến động giá khác so với chỉ số giá xây dựng bình quàn đã tính.
Trường hợp đối với công trình thiết kế một bước thì tổng mức đầu tư xây dựng công trình được xác định theo phương pháp tính dự toán xây dựng công trình và bổ sung các chi phí khác có liên quan chưa tính trong dự toán.