Đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn xây dựng

1.1. Đánh giá sơ bộ hồ sơ đề xuất kỹ thuật (áp dụng cho mọi gói thầu tư ván xây dựng)
– Kiếm tra tính hợp lộ của các hồ sơ dự thầu;
– Kiểm tra sự đáp ứng về điều kiện tiên quyết.
Chủ đầu tư đối chiếu giữa quy định về tính hợp lệ cúa hồ sơ mời thầu WỚ1 kê khai của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm giải trình và cung cấp thêm các thông tin, các hồ sơ dự thầu không vi phạm điều kiện tiên quyết sẽ được đánh giá chi tiết.

1.2. Đánh gia chi tiêt hô sơ dự thâu đôi với gói thầu không yêu cầu kỹ thuật cao
– Đánh giá về mặt kỹ thuật;
– Đánh giá về mặt tài chính;
– Đánh giá tổng hợp.

1.3. Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu đối vói gói thầu có yêu cấu kỹ thuật cao
– Đánh giá về mặt kỹ thuật;
– Xếp hạng các nhà thầu theo tổng điểm kỹ thuật;
– Xem xét để xuất tài chính, thương thảo hợp đồng.

2. Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp

2.1. Đánh giá sơ bộ
– Kiểm tra tính hợp lệ, sự đáp ứng các điều kiện tiên quyết của hồ sơ dự thầu so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các hồ sơ dự thầu không vi phạm điều kiện tiên quyết được tiếp tục đánh giá chi tiết;
– Đánh giá về kinh nghiệm, nãng lực kỹ thuật, năng lực tài chính của nhà thầu theo các yêu cầu quy định trong hồ sơ mời thầu bằng các phương pháp chấm điểm hoặc phương pháp đạt/không đạt. Những nhà thầu đáp ứng yêu
cầu của hồ sơ mời thầu sẽ được tiếp tục đánh giá chi tiết. Đây là bước sơ tuyển nhà thầu.

2.2. Đánh giá chi tiết
– Phương pháp đánh giá đồng thời về giải pháp kỹ thuật, giá, tiến độ;
– Phương pháp đánh giá theo tuần tự về kỹ thuật, giá dự thầu, giá đánh giá;
– Phương pháp theo kiến nghị của các tổ chức ngân hàng quốc tế.

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng

3.1. Đánh giá sơ bộ
Việc đánh giá sơ bộ nhằm kiểm tra tính hợp lệ, sự đáp ứng các điều kiện tiên quyết của hồ Sơ dự thầu so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Nội dung đánh giá sơ bộ bao gồm:
– Kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;
– Kiểm tra sự đáp ứng về điểu kiện tiên quyết và loại bỏ những hồ sơ dự thầu vi phạm chỉ một trong các điều kiện tiên quyết.

3.2. Đánh giá chi tiết
– Đánh giá về mặt kỹ thuật đối với phần công việc thiết kế;
– Xem xét sự phù hợp giữa các nội dung của giải pháp kỹ thuật được đề xuất cua phần thi công với đề xuất tiến độ, đề xuất giá dự thầu để thực hiện phần công việc thi công xây dựng công trình;
– Đánh giá các đề xuất của nhà thầu có tính cạnh tranh mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư, dự án và xác định giá đánh giá;
– Xem xét đề nghị trúng thầu.

4. Đánh giá hó sơ dự thầu tổng thầu EPC
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm đánh giá sơ bộ, đánh giá chi tiết, xếp hạng hồ sơ dự thầu và kiến nghị trúng thầu.

4.1. Đánh giá sơ bộ
– Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;
– Kiểm tra sự đáp ứng về điều kiện tiên quyết và loại bỏ những hồ sơ dự thầu vi phạm điều kiện tiên quyết.

4.2. Đánh giá chi tiết
– Đánh giá về mặt kỹ thuật cho từng phần công việc thiết kế và phần cung ứng vật tư, thiết bị theo tiêu chuẩn đánh giá;
– Xem xét sự phù hợp của giải pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu (gồm cả thi công xây lắp, cung ứng vật tư thiết bị cho công trình, dự án) với đề xuất tiến độ (Kể cả tiến độ cung cấp hồ sơ thiết kế, tiến độ cung ứng vật tư thiết bị) và đề xuất giá dự thầu của phần việc thi công xây dựng công trình;
– Xác định giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu EPC;
– Đánh giá các đề xuất của nhà thầu có tính cạnh tranh mang lại hiệu quả cho chú đầu tư, dự án (gồm cả các đề xuất có liên quan tới phần thiết kế, thi công và cung ứng vật tư thiết bị);
– Xét giá đánh giá;
– Xếp hạng nhà thầu;
– Kiến nghị nhà thầu trúng thầu

5. Đánh giá hồ sơ dự thầu tổng thầu chìa khoá trao tay
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu được tiến hành như đối với hồ sơ dự thầu tổng thầu EPC nhưng có xét thêm phần nội dung về công việc tư vấn lập dự án.