Đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Nguyên tắc đánh giá hồ sơ dự thầu
Điều 24 luật đấu thầu quy định:
– Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ nãng lực, kinh nghiệm, có giải pháp khả thi đế thực hiện gói thầu.
– Việc đánh giá hồ sơ dự thầu ngoài quy định trên đây còn phải cãn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp và các tài liệu giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu.
– Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân theo trình tự quy định tại mục 3.3.3 dưới đây.

2. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu
Điều 29 Luật Đấu thầu quy định:
a) Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu phải được thể hiện thông qua tiêu chuấn đánh giá trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gom tiéu chuán đánh giá về năng lực, kinh nghiệm trong trường hợp không áp dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật; tiêu chuẩn đánh giá tống hợp đối với gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc các nội dung để xác định chi phí trên cùng một mặt bằng vể kv thuật, tài chính, thương mại đế so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC.
b) Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì sử dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá vé mặt kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuấn đánh giá phải xác định mức yêu cầu tôi thiếu vể mặt kỹ thuật nhưng không được quy định thấp hơn 70% tống sô điếm về mặt kỹ thuật; trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì mức yêu cầu tối thiếu vể mặt kỹ thuật phải quy định không thấp hơn 80%. Việc xây dựng tiêu chuấn đánh giá để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định sau đây:
– Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không yêu cầu kỹ thuật cao thì sử dụng thang điểm tống hợp để xếp hạng hồ sơ dự thầu. Trong thang điểm tổng hợp phái báo đám nguyên tắc tỷ trọng điếm vể kỹ thuật không thấp hơn 70% tòng sô điểm cua thang điếm tống hợp. Hổ sơ dự thầu cùa nhà tháu có số điếm tống hợp cao nhất được xếp thứ nhất;
– Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao thì nhà thầu có hồ sơ dự thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất để xem xét đề xuất vể mặt tài chính.
c) Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thầu EPC thì sử dụng phương pháp chàm điểm hoặc phương pháp đánh giá theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” đế đánh giá về mặt kỹ thuật. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giá ve mật kỹ thuật là thang điếm, phái xác định mức yêu cầu tối thiếu về mặt kỹ thuật nhưng bảo đảm không được quy định thấp hơn 70% tổng số điếm về mặt kỹ thuật; trường hợp yêu cầu kỹ thuật cao thì mức yêu cầu tối thiểu không được quy định thấp hơn 80%. Đối với các hồ sơ dự thầu đã vượt qua đánh giá vể mặt kỹ thuật thì căn cứ vào chi phí trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại để so sánh, xếp hạng. Hồ sơ dự thầu của nhà tháu có chi phí thấp nhất trên cùng một mặt bằng được xếp thứ nhất.
Chính phú quy định chi tiết về đánh giá hồ sơ dự thầu.

3. Trình tự đánh giá hồ sơ dự thầu
Điều 39 Luật Đấu thầu quy định:
a) Đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu để loại bỏ các hồ sơ dự thầu không hợp lộ, không báo đám yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu.
b) Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định sau đây:
– Đánh giá về mật kỹ thuật để xác định các hồ sơ dự thầu đáp ứng cơ bản
yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
– Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC thì xác định chi phí trên cùng một mặt bằng về kỹ thuật, tài chính, thương mại đế so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thì đánh giá tổng hợp để so sánh, xếp hạng các hồ sơ dự thầu; riêng gói thầu dịch vụ tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao thì xem xét đề xuất vể mặt tài chính đối với nhà thầu xếp thứ nhất về mặt kỹ thuật.