Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

1. Các trường hợp được điều chỉnhĐiều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Điểu 13 [5], [7]:
Dự án đầu tư xây dựng công trình được điéu chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây:
– Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần; địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;
– Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án;
– Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án.

2. thẩm quyền điều chỉnh và tổ chức điều chỉnh
Khi điều chỉnh dự ắn không làm thay đổi quy mô, mục tiêu đầu tư và không vượt tống mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh dự án. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi thiết kế cơ sở về kiến trúc, quy hoạch, quy mô, mục tiêu đầu tư ban đầu hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại.
Người quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.