Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Việc điểu chỉnh giá hợp đồng phải được ghi trong hợp đồng và phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả đàm phán hợp đồng. Trong hợp đồng các bên quy định rõ các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng, phương pháp, cách thức, phạm vi điều chỉnh giá hợp đồng.

1. Các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng
Việc điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng phải ghi trong hợp đồng xây dựng và được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây [8]:

a) Bổ sung các công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết;

b) Các trường hợp phải điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng gồm:
– Khi ký kết hợp đồng có sử dụng các đơn giá tạm tính đối với những công việc (hoặc khối lượng công việc) mà ở thời điểm ký hợp đồng Bên giao thầu và Bên nhận thầu chưa đủ điều kiện xác định chính xác đơn giá và đồng ý điều chỉnh khi có đủ điều kiện;
– Khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó;
– Các đơn giá mà chủ đầu tư và nhà thầu đồng ý xem xét, điều chinh lại sau khoảng thời gian nhất định kể từ khi thực hiện hợp đồng và đã được ghi rõ trong hợp đồng;
– Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo người có thấm quyển xem xét, quyết định;
– Do các trường hợp bất khả kháng được quy định trong hợp đồng.

c) Các khoản trượt giá đã quy định trong hợp đồng. Các căn cứ đê tính trượt giá được xác định vào thời điểm 28 ngày trước ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán.

2. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Việc điều chỉnh giá hợp đồng áp dụng đối với hình thức theo đơn giá, hình thức theo thời gian. Trong hợp đồng cần phái quy định rõ nội dung điều chinh, phương pháp và thời gian tính điều chỉnh, cơ sở dữ liệu đầu vào đế tính điều chỉnh giá;
Việc điều chỉnh giá được thực hiện thông qua điều chinh khối lượng công việc quy định tại khoản 2 Điều 49 [8]; điều chỉnh dơn giá hoặc điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá.

2.1. Cơ sở điếu chỉnh giá hợp đồng xây dựng
– Thực hiện các bước công việc theo thoả thuận trong hợp đồng đã ký.
– Khối lượng: Điều kiện thoả thuận trong hợp đồng; khối lượng nghiêm thu.
– Đơn giá: Điểu kiện vế đơn giá đã thoá thuận; Công thức trượt giá; Các cãn cứ xác định hệ sô trượt giá.

2.2. Điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng
– Nguyên tắc điểu chính
– Các trường hợp được điểu chỉnh đơn giá hợp đồng (như khoản b) mục 1 trên đây).
– Điểu chính đơn giá: Cãn cứ vào các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, chủ đầu tư được quyền phê duyệt đơn giá hợp đồng điểu chỉnh và tự chịu trách nhiệm về việc phê duyệt của mình. Đối với các công trình sứ dụng vốn ngân sách nhà nước, trước khi phê duyệt đơn giá hợp đồng điều chỉnh chú đầu tư phái báo cáo người quyết định đầu tư.

2.3. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Phương pháp điểu chỉnh giá quy định trong hợp đồng phải bảo đảm phù hợp với tính chất công việc nêu trong hợp đồng. Các cơ sớ dữ liệu đầu vào đế tính toán điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc. Trong hợp đồng cần quy định sử dụng báo giá, hoặc chỉ số giá của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, trung ương hoặc cơ quan chuyên ngành độc lập cúa nước ngoài ban hành đối với các chi phí có nguồn gốc từ nước ngoài (Điều 52 [6]);
Trường họp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà nước kiếm soát (do Nhà nước định giá) biến động lớn ảnh hướng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng mà trong hợp đồng thỏa thuận có điều chính thì thực hiện điều chỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 57 của Luật Đấu thầu theo nguyên tắc áp dụng giá mới đối với những phần công việc được thực hiện vào thời điểm có biến động giá theo công bố giá của cơ quan nhà nước có thấm quyền;
Trường hợp nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hướng trực tiếp đến giá hợp đồng thì thực hiện theo quy định tại điếm a khoản 1 Điều 57 của Luật Đấu thầu.
– Trong phạm vi giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được Bên giao thầu và Bên nhận thầu ghi rõ trong hợp đổng xây dựng.
– Trường hợp giá hợp đồng sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thấm quyền chấp thuận trước khi phê duyệt giá hợp đồng điều chỉnh.
– Việc điểu chính giá hợp đồng xây dựng cúa dự án không được vượt tống mức đầu tư trong dự án đã được cấp có thấm quyền phê duyệt (Điều 23 [8]).
Khi điều chính giá hợp đồng thì khối lượng công việc thanh toán được xác định trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành được nghiệm thu, đơn giá thanh toán các công việc được xác định theo các điều khoản trong hợp đồng như việc xác định lại đơn giá hoặc điều chỉnh lại đơn giá trong hợp đồng theo hệ số điều chỉnh. Có thể tham khảo một hoặc kết hợp các phương pháp sau đế điều chính giá hợp đồng [13]:
– Sử dụng các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, các Tổ chức tư vấn, Tống cục Thống kê công bố;
– Phương pháp tính toán bù trừ trực tiếp;
– Công thức xác đinh hệ số điều chỉnh như Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT -BXD (25/7/2007).
Công thức điều chỉnh giá:

Trong đó:
Pn – hệ số điểu chỉnh (tãng hoặc giảm) được áp dụng cho thanh toán hợp đổng đối với các công việc được tiến hành trong thời gian “n” theo tiền tệ tương ứng.
a – hệ số cố định, được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng, thế hiện phần không điểu chỉnh của các khoản thanh toán theo hợp đồng.
b, c, d… – những hệ số biểu hiện tỷ lệ (tỷ trọng) của mỗi phần chi phí liên quan đến việc thực hiện công việc được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh tương ứng, như: chi phí nhân công, chi phí máy (thiết bị), chi phí vật liệu, …
Ln, En, Mn,… – các chỉ số giá hiện thời hoặc những giá điều chỉnh cho thời gian “n” được thể hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điểu chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày bên nhận thầu nộp hồ sơ thanh toán.
L0, Eu, M0, … – các chỉ số giá cơ bản hoặc những giá điều chỉnh, được thế hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày khởi công.
Các hệ số a, b, c, d, … và các chỉ số L0, E0, M0, … phải được xác định trong hồ sơ dự thầu và là tài liệu kèm theo hợp đồng.
Khi áp dụng các chỉ số giá hoặc các giá điều chỉnh được nêu trong bảng số liệu điều chỉnh nếu có nghi ngờ về nguồn của chúng, thì bên giao thầu, nhà tư vấn (nếu có) sẽ xác định để sáng tỏ về nguồn gốc của các chỉ số hoặc giá điểu chỉnh này.

Trong trường hợp mà “tiền tệ của chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh” (được nêu trong bảng) không phải là tiền tệ thanh toán tương ứng, thì sẽ được chuyển đổi sang tiền tệ thanh toán tương ứng theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng Trung ương của nước sở tại ấn định vào ngày đã nêu trên (ngày mà chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh sẽ được yêu cầu áp dụng).
Khi mà mỗi chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh hiện hành chưa có, bên giao thầu, nhà tư vấn (nếu có) sẽ xác định chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh tạm thời để cấp chứng nhận thanh toán tạm thời. Khi một chỉ số giá hoặc giá điều chỉnh hiện hành đã có thì việc điều chỉnh sẽ được tính toán lại cho phù hợp.
Nếu bên nhận thầu không hoàn thành công trình trong khoảng thời gian hoàn thành, việc điều chỉnh giá sẽ được thực hiện dựa trên mỗi chỉ sô’ giá hoặc giá điều chỉnh được áp dụng vào thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn thời gian hoàn thành công trình hoặc chỉ sô’ hoặc giá cả hiện hành (tuỳ theo cách thức nào thuận lợi hơn cho bên giao thầu).