Điều kiện năng lực và phạm vi hoạt động của cá nhân trong hoạt động xây dựng – P2

1. Điều kiện năng lực của Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình
Điều kiện năng lực của chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình quy định tại Điểu 59 [5], [7]:
Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình được phân thành 2 hạng như sau:

a) Hạng 1:
– Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
– Đã là chủ nhiệm thiết kế ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại hoặc đã làm chủ trì thiết kế 1 lĩnh vực chuyên môn chính của 3 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I cùng loại.

b) Hạng 2:
– Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận;
– Đã là chủ nhiệm thiết kế ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại hoặc đã làm chủ trì thiết kế 1 lĩnh vực chuyên môn chính của 3 công trình cấp II cùng loại.
Phạm vi hoạt động của chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình:
a) Hạng 1: được làm chủ nhiệm thiết kế công trình cùng loại cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV và làm chủ nhiệm lập dự án nhóm A, B, c cùng loại;
b) Hạng 2: được làm chủ nhiệm thiết kế công trình cùng loại cấp II, cấp III và cấp IV và được làm chủ nhiệm lập dự án nhóm B, c cùng loại.

2. Điều kiện năng lực của Chủ trì thiết kế xây diữig công trình
Điều kiện nãng lực của chú trì thiết kế xây dựng công trình quy định tại Điều 60 [5], [7]:

a) Chủ trì thiết kế xây dựng công trình được phân thành 2 hạng như sau:
– Hạng 1: Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận; Đã làm chủ trì thiết kế chuyên môn của ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
– Hạng 2: Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư phù hợp với công việc đảm nhận; Đã làm chủ trì thiết kế chuyên môn của ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại hoặc đã tham gia thiết kế 5 công trình cùng loại.
– Riêng đối với vùng sâu, vùng xa, những cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình, có thời gian liên tục làm công tác thiết kế tối thiểu 5 năm thì được làm chủ trì thiết kế công trình cấp III, cấp IV, trừ các công trình quy định tại Điều 28 của Nghị định quán lý chất lượng công trình xây dựng.

b) Phạm vi hoạt động:
– Hạng 1: được làm chủ trì thiết kế cùng lĩnh vực chuyên môn công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV;
– Hạng 2: được làm chủ trì thiết kế cùng lĩnh vực chuyên môn công trình cấp II, cấp III và cấp IV.

 

3. Điều kiện năng lực của Chỉ huy trưởng công trường
Điều kiện nãng lực của chỉ huy trưởng cõng trường quy định tại Điều 63 [5], [7]:

a) Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng. Chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
– Hạng 1: Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 nãm; Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp 1 hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
– Hạng 2: Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 5 năm; Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.
– Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm thi công tối thiểu 5 nãm được giữ chức danh chỉ huy trướng hạng 2.

b) Phạm vi hoạt động:
– Hạng 1: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại;
– Hạng 2: được làm chỉ huy trưởng công trình từ cấp n, in và IV cùng loại.

4. Điều kiện năng lực của cá nhản hành nghề độc lập thiết kế, khảo sút, giám sát thi công xây chữig công trình
Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng công trình quy định tại Điều 65 [5], [7]:

a) Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình như sau:
– Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề;
– Có đăng ký kinh doanh hoạt động hành nghề thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

b) Phạm vi hoạt động:
– Cá nhân hành nghề độc lập khảo sát xây dựng chỉ được tư vấn cho chủ đầu tư về việc lập nhiệm vụ khảo sát, thẩm định để phê duyệt kết quả từng loại khảo sát phù hợp với chứng chỉ;
– Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế xây dựng công trình được thiết kế các công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ;
– Cá nhân hành nghề giám sát thi công xây dựng độc lập được giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ.

c) Cá nhân hành nghề độc lập khi hoạt động phải thực hiện theo các quy định của pháp luật.