Thời hạn quyết toán

12/23/2014 admin 0

Thời hạn quyết toán Mục IX, Phần II [37] quy định: Thời gian lập báo cáo quyết toán (BCQT) dự án hoàn thành được tính […]