Đo lường rủi ro và biện pháp hạn chế rủi ro

1. Đo lường rủi ro
Để có thể đề ra các biện pháp xử lý rủi ro có hiệu quả cần có các thông tin đo lường mức độ rủi ro đối với các tổ chức. Cụ thể là đo lường tần số tổn thất có thể xảy ra (đối với rủi ro thuần tuý) hoặc đo lường tần số của các kết quả tiêu cực và tích cực (đối với rủi ro suy tính). Xác định mức độ nghiêm trọng của tổn thất hoặc độ lớn của kết quả, để có thể đo lường tần số tổn thất và mức độ nghiêm trọng của tổn thất, thường sử dụng các kĩ thuật xác suất và thống kê toán học.

2. Các biện pháp hạn chế rủi ro
Chúng ta có thể gặp rủi ro tại bất kì hoạt động nào liên quan đến con người, do đó hàng ngày chúng ta phải đưa ra những quyết định để làm thế nào có thể giải quyết được rủi ro đó. Có thể có một số biện pháp: Tránh hoàn toàn mọi rủi ro; Hạn chế rủi ro bằng cách tiến hành biện pháp phòng ngừa hoặc chuyến giao hoặc san sẻ rủi ro sang các cá nhân hay tổ chức khác.
Mỗi biện pháp nhằm hạn chế rủi ro đều được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau.
Để để phòng rủi ro, biện pháp thông dụng thường được áp dụng là mua bảo hiểm. Với biện pháp này, việc đối phó với các rủi ro mang tính chất bị động vì việc bảo hiểm chỉ có hiệu quả khi rủi ro đã xảy ra.
2.1. Biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng cách tãng độ đa dạng quản lý của doanh nghiệp
Có thế nêu tóm tắt một số biện pháp sau:
– Nâng cao chất lượng của các chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh gồm:
+ Nâng cao chất lượng của công tác dự báo, thăm dò, điều tra và các thông tin gốc để lập chiến lược và kế hoạch;
+ Áp dụng các biện pháp lập chiến lược và kế hoạch khoa học trong đó có các phương pháp tính toán và phân tích rủi ro;
+ Nâng cao chất lượng các dự án đầu tư với vai trò là các kế hoạch dài hạn có mục tiêu cụ thể, đặc biệt là chất lượng của phân tích rủi ro do điều kiện tự nhiên, rủi ro về mặt kĩ thuật và rủi ro về tài chính;
+ Lập kế hoạch dự phòng.
– Coi trọng công tác chỉ đạo điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát:
+Áp dụng mô hình chỉ đạo điều hành theo quan điểm điều khiển học;
+ Áp dụng các hình thức quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, TQM,…)
– Coi trọng công tác kiếm tra, tống kết.

2.2. Biện pháp phòng ngừa rủi ro mang tính san sẻ:
– Phương pháp bảo hiểm:
Bảo hiểm là phương pháp sau cùng để phòng ngừa rủi ro của một số ít người không may gặp tai nạn hoặc sự cố với số lớn người không bị tai nạn. Như vậy khi tiến hành sản xuất kinh doanh người đóng bảo hiểm sẽ yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình.
– Phương pháp san sẻ rủi ro do áp dụng hình thức công ty cổ phần:
Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó các cổ đông cùng góp vốn, cùng tham gia quản lý công ty, cùng chia nhau lợi nhuận và cùng chịu rủi ro. Như vậy khi gặp rủi ro thì rủi ro đó được phân tán cho các cổ đông cùng gánh chịu. Một cổ đông có thể mua cổ phiếu ở nhiều công ty, nên họ có thể bù trừ lỗ lãi cho nhau…
– Phương pháp san sẻ rủi ro do áp dụng hình thức liên doanh, liên kết:
Liên doanh là hình thức cùng nhau hợp tác kinh doanh giữa hai bên hay
nhiểu bên, mỗi bên chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn .của mình vào vốn pháp định. Mục đích của liên doanh là nhằm tạo lập một lượng vốn lớn hơn đồng thời tranh thủ thế mạnh của các bên tham gia liên doanh. Xét trên quan điểm san sẻ rủi ro, việc liên doanh cũng có ý nghĩa rất lớn trong vấn đề này. Khi hoạt động kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận sẽ được chia đều theo tỷ lệ góp vốn và khi gặp rủi ro, thiệt hại cũng được san sẻ cho các bên theo hình thức trên.
– Phương pháp san sẻ rủi ro bằng cách đa dạng hoá các hình thức kinh doanh và đa dạng hoá sản phẩm:
Trong quá trình sản xuất kinh doanh có những sản phẩm lãi nhiều, lãi ít hoặc thua lỗ nên có thể đem lợi nhuận của những sản phẩm lãi nhiều bù đắp cho những sản phẩm thua lỗ.