Khái niệm và vai trò của tổng mức đầu tư

a. Khái niêm
Tống mức đấu tu dự an đầu tư xây dựng công trình (TMĐT) là một chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tống hợp quan trọng. Khái niệm và vai trò của Tổng mức đâu tu dược thay đối và hoàn thiện dần trong các vãn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cúa Nhà nước
– Theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP:

Điều 25. Tổng mức đầu tư
Tống mức đầu tư bao gồm những chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, chi phí chuẩn bị thực hiện đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư và xây dựng, chi phí chuẩn bị sản xuất, lãi vay ngân hàng của chủ đẩu tư trong thời gian thực hiện đầu tư, vốn lưu động ban đầu cho sản xuất (đối với dự án sán xuất), chi phí bảo hiểm, chi phí dự phòng.
Đối với các dự án nhóm A và một số dự án có yêu cầu đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép, tổng mức đầu tư còn bao gồm các chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án.
– Theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP:

Điều 39. Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình
Tổng mức đầu tư dự án là khái toán chi phí của toàn bộ dự án dược xác định trong giai đoạn tập dự án, gồm chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi
phi dền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí khác bao gồm cả vốn lưu động đôi với các dự án sản xuất kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây diữĩg và chi phí dự phòng.
Tổng mức đầu tư dự án được ghi trong quyết định đầu tư là cơ sở đế lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư là giới hạn chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.
– Theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP:

Điều 4. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình
Tổng mức đầu tư xây diùig công trình (sau đây gọi là tổng mức đầu tư) là chi phí dự tính của dự án được xác định theo quy định tại khoản 1 Điểu 5 Nghị định này. Tổng mức đầu tư là cơ sớ đê chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình
Tổng mức dầu tư bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí dền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí c/udn lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng.
Như vậy theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì TMĐT được hiểu là chi phí dự tính của dự án và bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.
Tóm lại: Tổng mức đầu tư của dự án là chi phí dự tính của dự án được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc lập báo cáo kinh tế – kĩ thuật.

b) Vai trò
– Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là một chỉ tiêu kinh tế – kĩ thuật tổng hợp quan trọng, là cơ sở để xác định khấu hao tài sản cố định, phân tích hiệu quả dự án đầu tư.
– Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.