Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chí số giá

Chí số giá xây dựng được biếu thị bàng tỷ số giữa giá xây dựng tại thời điếm so sánh với giá xây dựng tại thời điểm được chọn làm thời điểm gốc. Do đó chi số giá xây dựng phán ánh mức độ biến động (tăng hoặc giám) cùa giá xây dựng công trình qua các thời kỳ. Nó là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian.
chỉ số giá xây dựng là một trong những công cụ quản lý có hiệu quả giúp các chu thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng có căn cứ để xác định hợp lý vốn mức đầu tư, làm cơ sở cho việc xác định đúng dự toán, xác định giá gói thấu trong quá trình lập, quản lý, thực hiện dự án.

Các chỉ số giá xây dựng được tính theo loại công trình (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) hoặc cho công trình xây dựng.
Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chí số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) và theo 3 vùng: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các loại chỉ số sau:
– Chỉ số giá xây dựng công trình;
– Chí sô giá phần xây dựng;
– Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố tập Chỉ số giá xây dựng kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán, và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư sô’ 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Một số khái niệm về các thuật ngữ sử dụng trong việc tính toán chỉ số giá xây dựng (Công văn số 1599/BXD-VP công bố ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng) như:
– Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.
– Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.
– Thời điểm so sánh là thời điếm cấn xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.
– Công trình đại diện để xác định chỉ số giá xây diCng là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng cấc loại vật liệu xây dựng thông dụng.
– Chi số giá phần xây diữig là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dụng của công trình theo thời gian.
– Chỉ sô’ giá phẩn thiết bị là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí thiết bị của công trình theo thời gian.
– Chỉ sô giá phần chi phí khác là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động các khoản mục chi phí khác của công trình theo thời gian.
– Chỉ sô’ giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
– Chỉ số giá loại vật liệu xây diừig là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động giá cùa loại vật liệu xây dựng chủ yếu theo thời gian.
– Chỉ số giá nhãn công xây diữig công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
– Chỉ sô’ giá máy thi công xây diữig công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.
– Chí sô’ giá ca máy thi công xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động giá ca máy của nhóm máy thi công xây dựng chủ yếu theo thời gian.

 Phân loai chỉ số giá xây dựng
Các chi số giá xây dựng bao gồm: Chỉ số giá xây dựng công trình; Các chí số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí; Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí.

1. Chỉ sô’ giá xây dựng công trình
Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ số giá tính cho một nhóm công trình hoặc một loại công trình xây dựng.
Chi sô giá xây dựng công trình được xác định bằng tổng các tích của tý trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác với các chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, khoản mục chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện lựa chọn.

2. Các chỉ sô giá xây dựng theo cơ cấu chi phí
Các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí là các chỉ số giá tính theo cơ cấu chi phí của tổng mức đầu tư, gồm các chỉ số như:
– Chỉ số giá phần xây dựng (1XD);
– Chỉ số giá phần thiết bị công trinh (IXB);
– Chí số giá phần chi phí khác (ICPK).

3. Các chỉ sô’ giá xây dựng theo yếu tố chi phí
Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí là các chỉ số giá tính theo yếu tố chi phí của dự toán xây dựng công trình, gồm các chỉ số như:
– Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình (KVL);
– Chỉ số giá loại vật liệu xây dựng (KVLj);
– Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình (KNC);
– Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình (KMTC);
– Chỉ số giá ca máy thi công xây dựng (KMk).