Khái niệm, yêu cầu và phân loại đơn giá xây dựng công trình

Hệ thống giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp. Đơn giá xây dựng công trình được lập cho công trình xây dựng cụ thể. Giá xây dựng tổng hợp được tống hợp từ các đơn giá xây dựng công trình.

1. Khái niệm đơn giá xây dựng công trình

Đơn giá xây dựng công trình là chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây lắp hoặc đơn vị kết cấu, bộ phận của công trình.
Đơn giá xây dựng công trình bao gồm đơn giá xây dựng chi tiết (gọi là đơn giá chi tiết) và đơn giá xây dựng tổng hợp (gọi là đơn giá tổng hợp) của công trình.
Đơn giá xây dựng công trình thể hiện chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như lm’ tường gạch, lm’ bê tông, lm2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. tù khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Điều 15 [8] quy định:

Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật và các yếu tố chi phí sau đây:

a) Giá vật liệu xây dựng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dựng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến chân công trình được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình;

b) Giá nhân công xây dựng được xác định theo mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, theo từng ngành nghề cần sử dụng. Giá nhân công xây dựng được tính toán căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố; khả năng nguồn vốn, khả năng chi trả của chủ đầu tư và các yêu cầu khác;

c) Giá ca máy và thiết bị thi công được xác định theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn.
Đối với những công trình xây dựng sử dụng vốn ODA có yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài, vật tư, vật liệu nhập khẩu, thiết bị thi công nhập khấu và các yêu cầu đặc thù khác thì đcm giá xây dựng được lập bổ sung các chi phí theo điều kiện thực tế và đặc thù của công trình.

2. Yêu cầu đối với đơn giá xây dựng công trình

Đơn giá xây dựng công trình phải thể hiện đầy đủ đặc điểm công trình, vị trí thi công, yêu cầu kỹ thuật điểu kiện thi công, biện pháp thi công, chế độ chĩnh sách và mặt bằng giá cả thị trường tại thời điểm thi công xây dựng công trĩnh.
Yêu cầu cụ thể đối với các yếu tố chi phí thuộc đơn giá xây dựng công trinh:
– Giá vật liệu xây dụng được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật liệu sử dụng cho công trình xây dựng cụ thể. Giá vật liệu xây dụng xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự. Giá vật liệu đến chân công trình được tính theo phương pháp lập đơn giá xây dụng công trình;
– Giá nhân công xây dụng được xác định theo mặt bằng thị trường lao động phổ biến của tùng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần sử dụng. Giá nhân công xây dựng được tính toán căn cứ theo mức tiền lương tối thiểu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố; khả náng nguồn vốn, khả năng chi trả của chủ đầu tư và các yêu cầu khác ;
– Giá ca máy và thiết bị thi công được xác định theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn.
– Đối với những công trình xây dựng sử dụng vốn ODA có yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài, vật tư, vật liệu nhập khẩu, thiết bị thi công nhập khẩu và các yêu cầu đặc thù khác thì đơn giá xây dựng được lập bổ sung các chi phí theo điều kiện thực tế và đặc thù của công trình.

Phân loại đơn giá xây dựng công trình

a) Theo mức độ chi tiết hoặc tổng hợp của đơn giá:
+ Đơn giá chi tiết xây dựng công trình;
+ Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình.

b) Theo nội dung chi phí của đơn giá
+ Đơn giá xây dựng cồng trình không đầy đủ (chỉ bao gồm các thành phần chi phí trực tiếp vật liệu, nhân công, máy thi công)
+ Đơn giá xây dựng công trình đầy đủ (bao gồm cả chi phí trực tiếp và các thành phần chi phí như trong dự toán gồm: chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế).
Như vậy, có bốn loại đơn giá xây dựng công trình là đơn giá chi tiết xây ditng công trình đầy đủ, không đầy đủ và đơn giá tổng hợp xây diừig công trình đầy đủ, không dầy đủ.

 Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình
Phương pháp lập đơn giá chi tiết xây dựng công trình
a. Đối với đơn giá chí tiết xây dtcng công trình không đầy dã
 Cơ sở dữ liệu của đơn giá chi tiết xây dựng công trình không đầy đủ:
Cơ sở lập đơn giá chi tiết:
– Danh mục các công tác xây dựng cần lập đơn giá chi tiết;
– Định mức các thành phần hao phí của các công tác trên;
– Giá vật liệu sử dụng để tính đơn giá là giá vât liệu chưa bao gồm thuế giá trị tăng tai công trình;
– Giá nhàn cóng cúa công trình;
– Giá ca máy và thiết bị xây dựng của công trình.