Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đau tư xây dựng công trình

1. Khái niệm, vai trò của việc kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

1.1. Khái niệm
– Khái niệm chung về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là kiểm soát chi phí), đó là: con người, thông qua phương pháp kiểm soát chi phí thực hiện giám sát sự hình thành chi phí, chi tiêu chi phí trong suốt quá trình đầu tư xây dựng công trình và đưa ra các giải pháp cần thực hiện nhằm bảo đảm chi phí đầu tư xây dựng công trình nằm trong ngân sách đã được chấp thuận (mà bằng việc bảo đảm ngân sách này công trình đai dược các mục tiêu hiệu quả như dự tính).
Kiêm soát chi phí là một quá trình liên tục cúa chủ đầu tư thực hiện các hoai dỏng quản lý nhằm bảo đảm mục tiêu cụ thể là chi phí đầu tư của dự án năm trong giới hạn tống mức đầu tư được phê duyệt.

1.2. Vai trò
– Công tác quản lý, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng thực hiện không tốt.
– Những áp lực từ quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế thê giới và xu thế hội nhập.

2. Mục đích và yêu cầu của việc kiểm soát chi phí
– Bảo đảm đúng giá trị cho đồng tiền của chủ đầu tư bỏ ra phù hợp cho mục đích đầu tư xây dựng công trình, cân bằng giữa chất lượng và ngân quỹ đầu tư.
– Đảm bảo rằng chi phí phân bổ vào các bộ phận phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư và nhà thiết kế.
– Giữ cho chi phí nằm trong ngân sách của chủ đầu tư.

3. Điều kiện cần thiết để thực hiện quá trình kiểm soát chi phí
– Có cách thức (phương pháp) kiểm soát chi phí phù hợp với đặc điểm, nội dung chi phí theo từng giai đoạn, công việc của quá trình đầu tư xây dựng.
– Có công cụ hỗ trợ thích hợp cho việc thực hiện công tác kiếm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình.
– Có các cá nhân, tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc kiếm soát chi phí.

4. Nội dung kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

a) Kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước khi thi công xây dựng
– Trong việc xác định tổng mức đầu tư dự án.
– Trong việc xác định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.
– Trong việc đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

b) Kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình
– Trong việc thanh toán hợp đồng xây dựng.
– Kiểm soát chi phí khi quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.