Lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu

1. Các căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính, giá dự thầu
– Yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, điều khoản tham chiếu, chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, tiên lượng.
– Đề xuất giải pháp kỹ thuật của nhà thầu, đề xuất tiến độ thực hiện của nhà thầu.
– Các chế độ chính sách của nhà nước vể chi phí tư vấn, tiền lương, thuế và các chi phí có liên quan.
– Các ưu thế và điều kiện riêng có của nhà thầu.

2. Nội dung đề xuất tài chính và giá dự thầu đỏi với gói thầu tư vấn

2.1. Nội dung các khoản mục chi phí trong giá dự thầu
Nội dung các khoản mục chi phí cho từng loại:
– Chi phí chuyên gia;
– Chi phí quản lý;
– Chi phí khác;
– Lãi;
– Các loại thuế;
– Chi phí báo hiếm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có);
– Dự phòng.

2.2. Cơ sở xác định các nội dung khoản mục chi phí trong giá dự thầu
– Đối với công việc tư vấn đã có định mức chi phí;
– Đối với công việc tư vấn xác định bằng cách lập dự toán chi phí.

3. Nội dung đề xuất tài chính và giá dự thầu đối với gói thầu xây láp

3.1. Nội dung đê xuất tài chính và giá dự thầu của hổ sơ dự thầu xây lắp
– Đề xuất đầy đủ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, phù hợp với tài liệu thiết kế trong hồ sơ mời thầu;
– Tính lại báng tiên lượng do bên mời thầu cung cấp;
– Tính giá riêng cho phần chênh lệch (nếu có) giữa bảng tiên lượng do bên mời thầu cung cấp và bảng tiên lượng do nhà thầu tính toán.

3.2. Phương pháp xác định giá dự thầu
– Cách thức xác định chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công, trực tiếp phí khác, chi phí chung, lán trại… và các yếu tô’ mang tính cạnh tranh của nhà thầu.
– Xác định giá dự thầu theo chi phí xây dựng trực tiếp và các tỷ lệ phí;
– Xác định giá dự thầu theo đơn giá tổng hợp.