Mối liên quan giữa công trình xây dựng và dự án

Dự án đầu tư là tập họp những đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về số lượng hoặc duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian xác định (chỉ bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp).
Đê việc đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư được thuận tiện, đồng thời giữ cho việc xây dựng đảm bảo trật tự, ổn định, đảm bảo môi trường sinh thái và cuộc sống an toàn cho người dân. Pháp luật quy định cụ thể việc xây dựng phải đảm bảo một số nguyên tắc và một số thủ tục.
Việc đầu tư xây dựng phải trải qua 3 giai đoạn:
+ Chuẩn bị đầu tư.
+ Thực hiện đầu tư.
+ Kết thúc xây dựng, đưa dự án vào khái thác sử dụng.

1. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thê’ trong lập dự án đẩu tư xây dựng công trình

A. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng cõng trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 41)
a) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây:
– Được tự thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Đàm phán, ký kết, giám sát thực hiện hợp đồng;
– Yêu cầu các tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc lập dự án đầu tư xây dụng công trình;
– Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu tư vấn lập dự án vi phạm hợp đồng;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
b) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Thuê tư vấn lập dự án trong trường hợp không có đủ điều kiện năng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình để tự thực hiện;
– Xác định nội dung nhiệm vụ của dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình cho tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Tổ chức nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt;
– Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;
– Lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Bồi thường thiệt hại do sử dụng tư vấn không phù hợp với điều kiện nàng lực lập dự án đầu tư xây dựng công trình, cung cấp thông tin sai lệch;
thẩm định, nghiệm thu không theo đúng quy định và nhưng hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 42)
a) Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các quyền
sau đây:
– Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư;
– Các quyển khác theo quy định của pháp luật.
b) Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ
sau đây:
– Chỉ được nhận lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với năng lực hoạt động xây dựng của mình;
– Thực hiện đúng công việc theo hợp đồng đã ký kết;
– Chịu trách nhiệm về chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình được lập;
– Không được tiết lộ thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình do mình đảm nhận khi chưa được phép của bên thuê hoặc người có thẩm quyền;
– Bồi thường thiệt hại khi sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các giải pháp kỹ thuật không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

C. Quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng công trình (Điều 44)
a) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình có các quyền sau đây:
– Không phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khi không đáp ứng mục tiêu và hiệu quả;
– Đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện khi thấy cần thiết;
– Thay đổi, điều chinh mục tiêu, nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
b) Người quyết định đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, quyết định đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình và các quyết định khác thuộc thẩm quyền của mình;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.