Một số phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro của dự án – P1

1. Phương pháp phân tích điểm hoà vốn
Phương pháp này được áp dụng chủ yếu đối với các doanh nghiệp sản xuất nhằm tránh các rủi ro sản lượng hoặc giá bán thấp không đủ trang trải chi phí sản xuất. Phân tích hoà vốn là một kĩ thuật phân tích tối thiểu mà mọi nhà kinh doanh đều phải nắm vững để tránh rủi ro thua lỗ. Mục đích của việc phân tích này nhằm tìm ra điểm hoà vốn là điểm mà ở đó doanh thu vừa đú để bù đắp tất cả các chi phí khả biến và bất biến. Nói cách khác, đây là kĩ thuật phân tích nhằm tìm ra mối liên hệ tương tác giữa định phí (chi phí bất biến), biến phí (chi phí khả biến) và lợi nhuận. Để phân tích điểm hoà vốn, cần phân tích hai yếu tố: sản lượng hoà vốn và doanh thu hoà vốn.

* Sàn lượng hòa vốn:
Sán lượng hoà vốn là số lượng sản phẩm (tính theo hiện vật) của dự án phải sản xuất ra trong một thời đoạn (thường là 1 nãm) vừa đủ để trang trải mọi chi phí sản xuất (kể cả thuế) và chưa có lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vấn để này được đề cập trong công thức (3-19) trong mục 3.6 trên đây.

Như vậy, xét về mặt sản lượng (S) của doanh nghiệp, nếu s < Sh có nghĩa là lỗ vốn (có rủi ro) và ngược lại nếu s > sh nghĩa là có lãi (không rủi ro).
* Doanh thu hoà vốn:
Doanh thu hoà vốn là giá trị sản lượng tính bằng tiền tương ứng với sản lượng hoà vốn, với doanh thu này, dự án chỉ vừa đủ để trang trải mọi chi phí mà chưa có lợi nhuận.
Doanh thu hoà vốn được xác định theo công thức:

Nhận xét: Với phương pháp phân tích này, các doanh nghiệp luôn có thể xác định được số lượng sản phẩm phải sản xuất và tiêu thụ trong 1 năm là bao nhiêu hoặc mức doanh thu cần đạt được hàng năm là bao nhiêu để doanh nghiệp có thể tránh được rủi ro.
Phương pháp này có ưu điểm là kĩ thuật tính toán đơn giản, nhưng có nhược điểm là việc phân tích còn đơn thuần, chưa kể đến các yếu tố tác động bên ngoài và các yếu tố bất định khác.

2. Phương pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Đây là một kĩ thuật phòng tránh rủi ro bằng cách phân tích đầy đủ .các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tìm ra tất cả các rủi ro
có thế xảy ra, tìm hiểu các nguyên nhân gây rủi ro, các điều kiện làm tâng, giám hoặc phát sinh rủi ro và xếp các rủi ro theo một trật tư nhất định (thường xếp theo thứ tự ưu tiên cần phải đối phó, phòng ngừa), từ đó đề xuất các biện pháp phòng tránh thích hợp.
Việc phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dể tìm ra các rủi ro phải được thực hiện rất chi tiết, cụ thê’ và thường có dạng bảng biểu, vì vậy nó còn có tên là phương pháp phân tích bằng ma trận. Thông thường, các nhà kinh tế sử dụng hai loại ma trận để phân tích rủi ro: ma trận phân tích rủi ro và ma trận B.C.G.
Ma trận phân tích rủi ro là một bảng gồm các hàng và các cột, trên có thể hiện mục đích sản xuất kinh doanh, các chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược Marketing, chiến lược phân phối sản phẩm… và dự toán các rủi ro có thể gặp phải ứng với mỗi chiến lược đó. Mức độ trầm trọng cấp bách của từng rủi ro và khả năng phát triển của các rủi ro. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích rúi ro hoặc các nhà kinh tế sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết đối với các rủi ro.
Ma trận B.C.G (Boston Consulting Group Matrix) do nhóm tư vấn Boston của Mỹ phát minh ra, đây là một phương pháp dùng để phân tích rủi ro. Ma trận B.C.G gồm 4 ô, nó không mô tả rõ nét rủi ro mà doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải một cách chi tiết như ma trận phân tích rủi ro trên, nhưng nó chỉ cho các nhà sản xuất kinh doanh thấy được vị trí các doanh nghiệp cũng như mức độ phát triển thị trường của các loại sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp đang sản xuất hoặc kinh doanh so với đối phương. Từ đó các nhà sản xuất kinh doanh biết rõ loại sản phấm hàng hoá nào của doanh nghiệp sẽ bị rủi ro đe doạ làm mất thị trường, loại sản xuất hàng hoá nào đang được ưa chuộng và có tiềm năng, loại sản phẩm hàng hoá nào sẽ mang lại nhiều lợi nhụân cho doanh nghiệp trong thời gian tới… Trên cơ sở đó đề ra các chiến lược hoạt động và phát triển của doanh nghiệp.