Nguyên tắc và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình -P1

 Nguyên tắc tính toán chung xác định chỉ số giá xây dựng công trình
Chỉ số giá xây dựng được xác định dựa trên các nguyên tắc sau đây:
a) Các chỉ sô’ giá xây dựng được tính bình quân cho từng nhóm công trình hoặc công trình, theo khu vực và dựa trên các căn cứ như mục 3.2 dưới đây.
b) Đôi với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) thì tùy theo điều kiện cụ thể của dự án để xem xét và tính toán, trường hợp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1% trong tổng chi phí công trình thì có thế không xét tới hoặc hệ số biến động của chi phí này được coi bằng 1.
c) Chỉ số giá phần chi phí khác xem xét sự biến động của các khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (gọi tắt là chi phí khác) của dự án như: chi phí lập dự án đầu tư. chi phí khảo sát, chi phí thiết kế, chi phí quản lý dự án,… Đối với các khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1,5% trong tổng chi phí khác cúa dự án thì có thế không xét tới hoặc hệ số biến động của chi phí này được coi bằng 1.
d) Số lượng công trình đại diện cần lựa chọn để tính toán các chỉ số giá xây dựng cho mỗi loại công trình tối thiểu là 2 công trình. Trường hợp đối với loại công trình xây dựng mà chỉ có một (01) công trình duy nhất thì sử dụng công trinh đó làm cóng trinh đại diện đế tính toán.
e) Cơ cấu chi phí đế xác định các chỉ số giá xây dựng lấy theo cơ cấu dự toán chi phí phù hợp với các quy định quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng công trình. Các cơ cấu chi phí này được tổng hợp từ các số liệu thống kê, sử dụng cố định để xác định chỉ số giá xây dựng trong khoảng thời gian 5 năm.
f) Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%).

Các căn cứ xác định chỉ sô’ giá xây dựng
Chỉ số giá xây dựng được tính toán dựa trên các cơ sở:
– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
– Phân loại, cấp công trình theo quy định hiện hành;
– Các chế độ chính sách, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử dụng lao động, vật tư, xe máy thi công và các chi phí khác liên quan tại các thời điểm tính toán;
– Mặt bằng giá tại các thời điểm tính toán.

 Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình
Quy trình xác định chỉ số giá xây dựng thường qua 3 giai đoạn:
* Lựa chọn các công trình đại diện, thu thập, xử lý các số liệu, dữ liệu cần thiết phục vụ tính toán.
* Xác định các chi phí, cơ cấu chi phí, các chỉ số giá theo cơ cấu chi phí và các chỉ số giá theo yếu tố chi phí.
* Xác định chỉ số giá xây dựng công trình.
Ngoài phương pháp nêu trên, các chỉ số giá xây dựng còn có thể được xác định bằng các phương pháp khác như:
– Phương pháp so sánh;
– Phương pháp chuyên gia;
– Phương pháp kết hợp sử dụng số liệu theo công bố của các cơ quan khác có chức năng…
Trong phần này trình bày quy trình xác định chỉ số giá xây dựng qua 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Lựa chọn công trình đại diện, thu thập các sô liệu, dữ liệu cần thiết phục vụ tính toán
a) Lựa chọn công trình đại diện: trên cơ sở các công trình đã được thu thập, chọn ra một số công trình tiêu biểu, đại diện, tương đối phù hợp với công trình cần xác định chỉ số giá xây dựng.
b) Các số liệu, dữ liệu cần thu thập đê xác định chỉ số giá xây dựng bao gồm:
– Sô liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
– Trường hợp không có số liệu quyết toán thì thu thập số liệu tổng mức đàu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt, và chi tiết các khoản mục chi phí cấu thành nên các chi phí này;
– Các chế độ chính sách, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử dụng lao động, vật tư, xe máy thi công và các chi phí khác có liên quan ở các thời điểm tính toán (gồm các thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thông tư hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng, hệ thống bảng lương, các chế độ phụ cấp có tính chất lương, định mức khấu hao máy móc và thiết bị, hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình);
– Thông tin về giá cả thị trường (ví dụ giá vật liệu hoặc giá ca máy có thế lây theo thông báo giá, bảng giá ca máy được cấp có thẩm quyền công bố V.V.).
Trường hợp sử dụng số liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình thì các chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác và các khoản mục chi phí chi tiết cấu thành nên các chi phí này phải được quy đổi về thời điếm gốc. Việc quy đối các chi phí này về thời điểm gốc được thực hiện tương tự như theo phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng.
Trường hợp sử dụng các số liệu về tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trinh được phê duyệt thì vận dụng các quy định hướng dẫn vể lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dụng công trình để quy đổi vể thời điểm gốc.
Giai đoạn 2: Lựa chọn thời điểm tính toán; xử lý sô’ liệu, xác định
các cơ cấu chi phí
a) Thời điểm tính toán
Căn cứ vào mục đích áp dụng chỉ số giá xây dụng để lựa chọn thời điểm gốc và các thời điểm so sánh:
Đối với trường hợp sử dụng các chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác lập và quán lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Ngành và địa phương sẽ căn cứ vào tình hình xây dụng của công trình và cúa khu vực để xác định các
thời điểm tính toán. Các thời điểm so sánh là thời điểm từng năm một liên tiếp đến thời điểm xác định chỉ số giá.
Đối với trường hợp sử dụng các chỉ số giá xây dựng phục vụ cho công tác thanh toán phụ thuộc vào điểu kiện cụ thể của hợp đồng xây dựng, thời điểm gốc được lấy theo điểu kiện quy định trong hợp đồng.
b) Xử lý số liệu và xác định các chi phí tại thời điểm gốc
– Việc xử lý sô’ liệu thu thập gồm các công tác rà soát, kiểm tra lại số liệu, dữ liệu và cơ cấu lập dự toán.
– Việc xác định các chi phí tại thời điểm gốc gồm:
+ Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác;
+ Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công;
+ Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây dựng;
+ Giá nhân công xây dựng;
+ Giá ca máy và thiết bị thi công xây dụng.
c) Xác định các cơ cấu chi phí của công trình đại diện
+ Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác;
+ Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng;
+ Tỷ trọng chi phí bình quân của loại vật liệu xây dụng chủ yếu, thứ yếu;
+ Tỷ trọng bình quân chi phí nhóm máy thi công xây dụng chủ yếu.
Giai đoạn 3: Xác định các chỉ số giá xây dựng
Nội dung việc xác định chỉ số giá xây dựng bao gồm: xác định các chỉ số giá theo yếu tố chi phí, xác định các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí và cuối cùng là xác định chỉ số giá xây dựng công trình.