Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình – P2

Xác định các chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí
a) Chi số giá phấn xây dựng (IXD) xác định bằng tích của chỉ số giá phần chi phí trực tiếp nhân với hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại tính trên thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng.
IXD = IrrH

 Trong đó:
1-JT – chỉ số giá phần chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng của công trình đại diện;
H – hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế VAT được
tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí xây dựng* của công trình đại diện.
Chỉ số giá phần chi phí trực tiếp (I-JT ) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu xây dựng, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp với các chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng tương ứng, được xác định theo công thức sau:
ITT – h*VL x KVL + PNC X KịMC + PMTC X KMTC

Trong đó:
PVL, PNC, PMTC – tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện:
Tống các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.
KVL, Knc, KMTC – Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, nhân công xây dựng công trình, máy thi công xây dụng công trình trong chi phí trực tiếp của các công trình đại diện (Phương pháp xác định các chỉ số KVL, KNC, KMTC xem Mục A trên đây).

Các tỷ trọng bình quân của các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện lựa chọn được xác định như sau:
Tỷ trọng bình quân của chi phí vật liệu (PVL), nhăn công (PNC). máy thi công xây dựng (PMTC) được xác định bằng binh quân của các tỷ trọng chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng của các công trình đại diện lựa chọn.
Tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng của từng công trình đại diện bằng tỷ số giữa chi phí vật liệu, nhân công, chi phí máy thi công xây dựng so với tổng các chi phí này của công trình đại diện đó. Công thức xác định như sau:

Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình - P2 1

Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình - P2 1

Trong đó:
pvu, PNCÌ’ PMTCÌ – tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng cúa công trình đại diện thứ i;
GVLi, Gng, GMTCÌ – chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của công trình đại diện thứ i;
G-rri – tống của chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng của công trình đại diện thứ i.
Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công xây dựng được xác định căn cứ vào khối lượng công tác xây dựng thực hiện, các định mức, dơn giá dự toán xây dựng công trình, thông báo giá vật liệu, các chế độ chính sách vể tiến lương, phụ cấp lương, giá ca máy và thiết bị thi công do cấp có thẩm quyền công bố tại thời điểm gốc.
Hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại (H) trong chi phí xây dựng được xác định bằng tỷ số của tổng tích các hệ số khoản mục tính trên vật liệu, nhân công, máy thi công nhân với tỷ trọng chi phí tương ứng tại thời điếm so sánh và tổng tích của hệ số đó với tỷ trọng chi phí của chúng tại thời điểm gốc.

Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình - P2 1

Trong đó:
HSVL-HSNC,HSM – hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng được tính trên chi phí VL, NC, MTC (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế VAT) tại thời điểm so sánh;
HSvL>HSNC’HSM – hệ sô’ các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây
dựng được tính trên chi phí VL, NC, MTC (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế VAT) tại thời điểm gốc;
P^L’PNC’PMTC – tỷ trọng chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điếm so sánh. 
Tỷ trọng chi phí của từng loại chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp tại thời điểm so sánh xác định bằng tỷ trọng chi phí tương ứng tại thời điểm gốc nhân với chỉ số giá của nó chia cho chỉ số giá phẩn chi phí trực tiếp.

Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình - P2 1

Hệ số liên quan đến các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm: trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tâng tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định căn cứ vào Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán chi phí xây dựng ban hành tại thời điểm gốc và thời điểm so sánh và loại công trình.