Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình -P3

a) Chỉ sô’ giá phẩn thiết bị công trình (ITB) được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị chủ yếu đó (nếu có) nhân với hệ số biến động các chi phí tương ứng nói trên của các công trình đại diện lựa chọn.
ITB = X Kjjg + PLĐ X KLĐ

Trong đó:
PsTB’ PiĐ ■ tỷ trọng bình quân chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn;
KSTB, K1Đ – hệ số biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu, hệ số biến động chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị chủ yếu đó (nếu có) của các công trình đại diện lựa chọn.
Hệ sô’ biến động chi phí mua sắm thiết bị chủ yếu được xác định bằng tỷ số giữa chi phí mua sắm thiết bị bình quân tại thời điểm so sánh với thời điểm gốc.
Giá thiết bị xác định theo phương pháp điều tra, thống kê số liệu giá cả của những loại thiết bị chủ yếu có số lượng lớn, giá cả cao và biến động
nhiều trên thị trường, hoặc có thể xác định trên cơ sở tham khảo mức độ trượt giá thiết bị, hoặc tính theo yếu tố trượt giá của cơ cấu sản xuất thiết bị.
Các loại thiết bị chủ yếu là những loại thiết bị có tỷ trọng chi phí lớn trong chi phí mua sắm thiết bị. Ví dụ: đối với các công trình xây dựng dân dụng đó là hệ thống thang máy, hệ thống điều hòa V.V.; đối với các công trình xây dựng công nghiệp đó là dây chuyền công nghệ sản xuất chính v.v.
Hệ số biến động chi phí lắp đật thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) có thê lấy như chỉ số giá phần xây dựng. Tỷ trọng chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị (nếu có) có thê tính bằng 6-10% của chi phí mua sắm thiết bị.

b) Chỉ số giá phấn chi phí khác (ICPK) được xác định bằng tống các tích cứa tỷ trọng bình quân các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác cùa các công trình đại diện nhân với hệ số biến động các khoán mục chi phí lương úng, được xác định theo công thức sau:

Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình -P3 1

Trong đó:
PKMKS • tỷ trọng bình quân của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong tổng chi phí các khoản mục chủ yếu thuộc phần chi phí khác của các công trình đại diện;
KRMKS • hệ số biến động chi phí của khoản mục chi phí chủ yếu thứ s trong chi phí khác của các công trình đại diện;
e – sô khoán mục chi phí chủ yếu thuộc chi phí khác của các công trình đại diện.
Các khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác của công trình đại diện là những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khác của công trình đại diện, ví dụ đối với công trình xây dựng dân dụng, những khoản mục chi phí chủ yếu trong chi phí khác như chi phí khảo sát xây dựng, chi phí thiết kế xây dựng, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chi phí quán lý dự án,…
Đối với những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1,5% trong lổng chi phí khác cúa công trình đại diện thì có thể không xét tới.
Những khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khác của công trình đai diên như lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với dự án sử dụng nguồn vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với dự án sản xuất),… thì tuỳ theo tính chất, điều kiện cụ thể của từng dự án, từng công trình xây dựng các khoản mục chi phí này có thể tính bổ sung cho phù hợp.
Hệ số biến động chi phí khảo sát xây dựng được lấy bằng chỉ số giá nhân công xây dựng công trình.
Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng chỉ số giá phần xây dựng hoặc chỉ số giá phần thiết bị tương ứng.
Đối với một số khoản mục chi phí khác tính trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị thì các hệ số biến động của chúng được lấy bằng bình quân của chỉ số giá phần xây dựng và chỉ số giá phần thiết bị.

Xác định chỉ số giá xây dựng công trình
Chỉ số giá xây dựng công trình được xác định bằng tổng các tích của tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác với các chỉ số giá phần xây dụng, phần thiết bị, khoản mục chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện lựa chọn.
Chỉ số giá xây dựng công trình (I) được tính theo công thức sau:
I = PXDX IXD+ PTB X Ijg + PCPK X ICPK (3-61)

Trong đó:
PXD . PTB > PCPK ‘ tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác cùa các công trình đại diện lựa chọn;
Tống các tỷ trọng bình quân nói trên bằng 1.
IXD, I-TB* ICPK ■ chỉ số giá phần xây dựng, phần thiết bị, phần chi phí khác của công trình đại diện lựa chọn (Phương pháp xác định các chỉ số IXD, ITB, ICPK xem Mục B trên đây).
Các tỷ trọng bình quân của các chi phí nói trên được xác định như sau:
Tỷ trọng bình quân của chi phí xây dựng (PXD), chỉ phí thiết bị (PTn), chi phi khác (PCPK) được xác định bằng bình quân của các tỷ trọng chi phí xây dựng, tỷ trọng chi phí thiết bị, tỷ trọng chi phí khác tương ứng của các công trình đại diện trong loại công trình. 

Nguyên tác và phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình -P3 1

Trong đó:
PXDj, PTBÍ’ PCPKÌ ■ tỷ trọng chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện thứ i so với tổng các chi phí này của công trình.
GXDi, Gtbì, GCPKÌ – chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác của công trình đại diện thứ i;
GXDCri – tổng các chi phí xây dựng, thiết bị và chi phí khác của công trình đại diện thứ i.
Các số liệu về chi phí xây dụng, chi phí thiết bị và chi phí khác của các công trình đại diện lựa chọn được xác định từ các số liệu thống kê thu thập.