Nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư

– Tống mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đú và phù hợp độ dài thời gian xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đẩu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.
– Xác định giá trị tổng mức đầu tư bảo đảm hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.
– Người quyết định đầu tư quyết định việc tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư hoặc có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điểu kiện năng lực, kinh nghiệm đế thấm tra. Lệ phí thẩm định hoặc chi phí thấm tra được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư. Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc thám định tổng mức đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính họp lý, chính xác của kết quả thẩm định, thẩm tra.
– Tổng mức đầu tư được ghi trong quyết định đầu tư do người quyết định đầu tư phê duyệt.
– Phần tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phải được tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 6 của Nghị định này.

Yêu cầu của công việc tính toán
Tổng mức đầu tư được xác định theo nhiều phương pháp, yêu cầu công việc tính toán của từng phương pháp khác nhau:

a) Tính theo thiết kế cơ sở của dự án:
– Chi phí xây dựng được tính theo khối lượng chủ yếu từ thiết kế cơ sở, các khối lượng khác dự tính và giá xây dựng phải tính toán phù hợp với giá thị trường;
– Chi phí thiết bị được tính theo số lượng, chủng loại thiết bị phù hợp với thiết kế công nghệ, giá thiết bị được tính trên giá thị trường và các yếu tố khác, nếu có;
– Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư được tính theo khối lượng phải đền bù, tái định cư của dự án và các chế độ của nhà nước có liên quan;
– Chi phí khác được xác định bằng cách lập dự toán hoặc tạm tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị;
– Chi phí dự phòng được xác định theo quy định.

b) Tính theo diện tích hoặc công suất sử dụng, giá xây dựng tổng hợp và suất vốn đầu tư xây dựng công trình tương ứng, nên khi tính giá xây dựng và suất vốn đầu tư phải chú ý những vấn đề sau:
– Giá xây dựng tổng hợp phải được tính toán dựa theo bộ phận kết cấu, theo diện tích, công năng sử dụng;
– Tính suất vốn đầu tư xây dựng công trình tương ứng tại thời điếm lập dự án có điều chỉnh, bổ sung những chi phí chưa tính trong giá xây dựng tổng hợp và suất vốn đầu tư để việc xác định tổng mức đầu tư được chính xác hơn.
c) Tính trên cơ sở số liệu của các dự án có chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật tương tự đã thực hiện:
Khi áp dụng phương pháp này phải tính quy đổi các số liệu của dự án tương tự về thời điểm lập dự án và điều chỉnh các khoản mục chi phí chưa xác định trong tổng mức đầu tư;