Nhũng vấn đề chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

1. Khái niệm
Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là hợp đồng xây dựng) là sự thoả thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc trong hoạt động xây dựng. Hợp đổng xây dựng là vãn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng; Các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết có hiệu lực pháp luật; Các tranh chấp chưa được thoả thuận trong hợp đồng thì giải quyết trên cơ sớ quy định của pháp luật có liên quan.
Bên giao thầu là chú đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính.
Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính.
Hợp đồng xây dựng chỉ được ký kết khi bên giao thầu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu theo quy định và các bên tham gia đã kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng.

2. Đặc điểm và thành phần cua hợp đồng xây dựng
a) Đặc điểm của hợp đồng xây diữig
– Hợp đồng xây dựng là loại hợp đồng dân sự chứa đựng nhiều yếu tố kinh tế.
– Có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài.
– Nội dung hợp đồng và việc thực hiện gắn liền với quá trình lựa chọn nhà thầu.
– Các quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng của các chú thế hợp đồng có liên quan đến bên thứ 3.
b) Thành phần hợp dồng xây dựng:
Điều 47 [6] quy định:
Thành phần hợp đồng là các tài liệu hlnh thành nên hợp đồng để điều chỉnh trách nhiệm và nghĩa vụ của chú đầu tư và nhà thầu. Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:
– Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục gồm biểu giá và các nội dung khác nếu có);
– Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
– Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
– Điều kiện cụ thể của hợp đồng (nếu có);
– Điều kiện chung cúa hợp đồng (nếu có);
– Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu, hồ sơ để xuất của nhà thầu được lựa chọn (nếu có);
– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu bổ sung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (nếu có);
– Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

3. Khung pháp lý của hợp đồng xây dựng:
– Bộ Luật Dân sự.
luật xây dựng.
– Luật Thương mại.
– Luật Đấu thầu.
– Nghị định của Chính phú số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
– Nghị định của Chính phú số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/1/2008 về bố sung, sửa đổi một số điều Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.
– Nghị định của Chính phủ sô’ 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 về Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
– Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

4. Hồ sơ hợp đồng xây dựng
Điều 20 [8] quy định:
a) Hồ sơ hợp đồng xây dựng bao gồm họp đồng xây dựng và các tài liệu kèm theo và tài liệu bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng (sau đây gọi là tài liệu kèm theo họp đồng).
b) Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng là bộ phận không thể tách rời của hợp đổng. Tuỳ theo quy mô, tính chất công việc, tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng bao gồm toàn bộ hoặc một phần các tài liệu sau đây:
– Thông báo trúng thầu hoặc vãn bản chỉ định thầu;
– Điều kiện hợp đồng (điểu kiện riêng và điều kiện chung cua hợp đồng);
– Đề xuất của nhà thầu;
– Các chỉ dẫn kỹ thuật;
– Điểu kiện tham chiếu;
– Các bản vẽ thiết kế;
– Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng;
– Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh khoản tiền tạm ứng và các loại báo lãnh khác, nếu có;
– Các tài liệu khác có liên quan.
Tuỳ thuộc đặc điếm cụ thể của công việc, quy mô, tính chất của công trình xây dựng mà nội dung tài liệu kèm theo hợp đồng có thể thêm hoặc bớt một sô nội dung nêu trên. Cần chú ý về thứ tự của các nội dung nêu trong tài liệu hợp đồng.
c) Các bên tham gia ký kết hợp đồng thoả thuận thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu hợp đồng nếu giữa các tài liệu này có các quy định mâu thuần, khác nhau.
Mối quan hệ giữa các phần trong hồ sơ hợp đồng xây dựng:
* Các điều kiện hợp đồng (điều kiện chung): là tài liệu chính thức để giải nghĩa các tài liệu khác trong Tài liệu hợp đồng.
* Các điều kiện bổ sung của hợp đồng (điều kiện riêng): là những thay đổi và bổ sung được đưa thêm vào các điều kiện chung.
* Các chỉ dẫn kỹ thuật: Xác định các yêu cầu về chất lượng của sản phẩm, vật liệu và nhân công trong hợp đồng xây dựng.
* Các bán vẽ.
* Phụ lục hợp đồng: được lập bổ sung hay phân loại mục tiêu cua tài liệu hợp đồng.