Nội dung cơ bản của giá xây dựng

Mỗi giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng của dự án thì giá xây dựng xuất hiện ở những thành phần và tên gọi khác nhau tùy thuộc chức nãng cúa nó.
1.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Giá xây dựng công trình ở giai đoạn này được biểu thị bằng tổng mức đầu tư.
Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng mức đầu tư) là chi phí dự tính của dự án. Tổng mức đầu tư là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.
Tống mức đầu tư bao gồm:
– Chi phí xây dựng;
– Chi phí thiết bị;
– Chi phí bồi thường giải phóng mật bằng, tái định cư;
– Chi phí quản lý dự án;
– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
– Chi phí khác và chi phí dự phòng.
Tống mức đầu tư được xác định trên cơ sở chỉ tiêu suất vốn đầu tư, tư liệu giá xây dựng công trình tương tự, v.v… Phương pháp xác định tổng mức đầu tư được trình bày cụ thể tại Chuyên đề 3 của Tài liệu này.

1.2. Giai đoạn thực hiện dự án

1.2.1. Trong giai đoạn thiết kế
Giá xây dựng trên cơ sở hồ sơ thiết kế vói các bước thiết kế phù hợp vói cấp, loại công trình là dự toán công trình, dự toán hạng mục công trình.
Dự toán công trình bao gồm:
– Chi phí xây dựng;
– Chi phí thiết bị;
– Chi phí quản lý dự án;
– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
– Chi phí khác và chi phí dự phòng của công trình.
Nội dung và phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình được trình bày tại Chuyên đề 6 của Tài liệu này.

1 .2.2. Trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu
Trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu giá xây dựng được biểu thị bằng:
– Giá gói thầu: Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành.
– Giá dự thầu: Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau
giảm giá.
– Giá đề nghị trúng thầu: Giá đề nghị trúng thầu là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
– Giá trúng thầu: Giá trúng thầu là giá được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
– Giá ký hợp đồng: Giá hợp đồng xây dựng là khoản kinh phí Bên giao thầu trả cho Bên nhận thầu để thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác quy định trong hợp đồng xây dựng. Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của công trình xây dựng các bên tham gia ký kết hợp đồng phải thoả thuận giá hợp đồng xây dựng theo một trong các hình thức sau đây: Giá hợp đồng trọn gói; Giá hợp đồng theo đơn giá cố định; Giá hợp đồng theo giá điểu chỉnh; Giá hợp đồng kết hợp.
Nội dung và phương pháp xác định mức giá xây dựng nói trên được trình bày tại các Chuyên đề 7 của Tài liệu này.

1.3. Giai đoạn kết thúc dự án
Khi hoàn thành dự án, bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng và kết thúc xây dựng, giá xây dựng được biểu hiện bằng:
– Giá thanh toán, giá quyết toán hợp đồng
– Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư.
Nội dung và phương pháp xác định các mức giá xây dựng nói trên được trình bày tại các Chuyên đề 8, 9 của Tài liệu này.