Nội dung nghiệp vụ và quản lý công tác định giá xây dựng

định giá xây dựng bao gồm các nghiệp vụ chủ yếu sau:

1. Lập, thấm tra tổng mức đầu tư cua dự án đầu tư xày dựng công trình
– Phương pháp xác định tổng mức đầu tư.
– Phương pháp xác định suất vốn đầu tư.
– Phương pháp xác định chỉ sô’ giá xây dựng.
– Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng.

2. Đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình
– Đặc trưng của hoạt động đầu tư; hiệu quả của dự án đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả dự án.
– Xác định các yếu tố làm căn cứ phân tích, tính toán kinh tế – tài chính dự án.
– Xác định các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế – tài chính dự án.
– Phàn tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
– So sánh các kết quả và lựa chọn phương án.
– Phương pháp phân tích, đánh giá rủi ro của dự án.

3. Xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
– Phương pháp lập định mức xây dựng công trình: định mức kinh tế – kĩ thuật và định mức tỷ lệ.
– Phương pháp lập định mức dự toán xây dựng công trình.
– Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình.
– Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
– Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

4. Đo bóc khối lượng công trình
– Tầm quan trọng của việc đo bóc tiên lượng;
– Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
– Kiểm soát chi phí theo các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình.

5. Lập, thẩm tra dự toán công trình
– Nội dung, tầm quan trọng của dự toán xây dựng công trình.
– Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình.
– Quản lý dự toán xây dựng công trình.

6. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
– Các vãn bản liên quan, các yêu cầu đối với việc lựa chọn nhà thầu.
– Trình tự thực hiện đấu thầu.
– Các hình thức lựa chọn nhà thầu.
– Lập kế hoạch đấu thầu và xác định giá gói thầu.
– Xác định các yêu cầu có liên quan đến các đề xuất của nhà thầu.
– Lập hồ sơ đề xuất tài chính và tính toán xác định giá dự thầu.
– Đánh giá hồ sơ dự thầu.

7. Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng
– Các loại hợp đồng trong xây dựng, khung pháp lý của hợp đồng xây dựng.
– Nguyên tắc ký và nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng.
– Cách xác định giá hợp đồng xây dựng.
– Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
– Tạm ứng, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng.
– Quản lý hợp đồng xây dựng.
– Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng.

8. Thanh toán, quyết toán vỏn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng cóng trình
– Các yêu cầu cơ bản, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền trong thanh toán vốn đầu tư.
– Các yêu cầu cơ bản, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền thẩm tra Báo cáo quyết toán.
– Phê duyệt quyết toán, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán.
– Thời hạn quyết toán và trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành.

9. Các công việc khác về định giá xây dựng
– Phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng.
– Xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng.