Nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu quy định tại Điều 66

– Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách về đấu thầu.
– Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu.
– Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.
– Quản lý hệ thống thông tin về đấu thầu trên phạm vi cả nước bao gồm tờ báo về đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
– Hợp tác quốc tế về đấu thầu.
– Kiểm tra, thanh tra, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

 Trách nhiệm và quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 67 [3]
– Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu trong phạm vi cả nước.
– Thủ tướng Chính phủ thực hiện trách nhiệm và quyền hạn sau: Chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật về thanh tra; Quy định cơ quan, tổ chức thẩm định giúp người có thẩm quyền trong quá trình xem xét, phê duyệt các nội dung về đấu thầu; Quyết định các nội dung vể đấu thầu quy định tại Điều 60 của Luật này đối với các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Quốc hội; Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan.

 Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tại Điều 68 13]
+ Chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
+ Thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc các dự án thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 67 của Luật này.
+ Xây dựng và quản lý tờ báo về đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
+ Làm đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hợp tác quốc tế về lĩnh vực đấu thầu.
+ Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu.
+ Tổng kết, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.
+ Giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị trong đấu thầu.
+ Chú trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra về đấu thầu trên phạm vi cả nước.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác về đấu thầu được Chính phủ giao.

Trách nhiệm và quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Điều 69 [3]
Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
– Thực hiện quản lý công tác đấu thầu;
– Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác đấu thầu;
– Tổng kết và đánh giá vể tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;
– Thực hiện báo cáo về hoạt động đấu thầu theo quy định của Chính phủ;
– Giải quyết kiến nghị trong đấu thẩu theo quy định của Luật này;
– Kiếm tra, thanh tra về đấu thầu;
– Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đấu thầu;
– Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp là người có thẩm quyền thì còn phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 60 của Luật này.