Nội dung và cơ cấu các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng mức đầu tư) là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sớ để chú đầu tư lập kế hoạch và quán lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.
Tổng mức đầu tư được tính toán và xác định trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với nội dung dự án và thiết kế cơ sớ; đối với trường hợp chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tổng mức đầu tư được xác định phù hợp với thiết kế bản vẽ thi công.
Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.

a) Chi phí xây dựng bao gồm:
– Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình;
– Chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ;
– Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng;
– Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công;
– Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

b) Chi phí thiết bị bao gồm:
– Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công);
– Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ;
– Chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh;
– Chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị;
– Thuế và các loại phí liên quan.

c) Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư bao gồm:
– Chi phí bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất,…;
– Chi phí thực hiện tái định cư có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án;
– Chi phí tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng;
– Chi phí sử dụng đất trong thời gian xây dựng;

– Chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư.

d) Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí cụ thể sau:
– Chi phí tổ chức lập báo cáo đầu tư, chi phí tổ chức lập dự án đấu tư hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật;
– Chi phí tổ chức thực hiện công tác bổi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;
– Chi phí tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc;
– Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;
– Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
– Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trinh;
– Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình;
– Chi phí tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;
– Chi phí tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;
– Chi phí tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù họp về chất lượng còng trình;
– Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
– Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;
– Chi phí khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;
– Chi phí tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác.
Trong trường hợp chủ đầu tư chưa đủ căn cứ để xác định chi phí quán lý dự án (chưa thể xác định được tổng mức đầu tư của dự án) nhưng cần triển khai các công việc chuẩn bị dự án thì chủ đầu tư lập dự toán chi phí cho công việc này để trình người quyết định đầu tư phê duyệt làm cơ sở dự trù kế hoạch vốn và triển khai thực hiện công việc. Các chi phí trên sẽ được tính trong chi phí quản lý dự án của tổng mức đầu tư.

e) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:
– Chi phí khảo sát xây dựng;
– Chi phí lập báo cáo đầu tư (nếu có), chi phí lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật;
– Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc;
– Chi phí thiết kế xây dựng công trình;
– Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;
– Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, tổng thầu xây dựng;
– Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;
– Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
– Chi phí lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;
– Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng,…
– Chi phí tư vấn quản lý dự án;
– Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư;
– Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình;
– Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình đối với dự án có thời gian thực hiện trên 3 năm;
– Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác

f) Chi phí khác
Chi phí khác là các chi phí cần thiệt không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên, bao gồm:
– Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư;
– Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ;
– Chi phí bảo hiểm công trình;
– Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường;
– Chi phí đãng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;
– Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình;
– Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;
– Các khoản phí và lệ phí theo quy định;
– Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có
tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao trừ giá trị sản phẩm thu hồi được;
– Một số chi phí khác: đó là một số chi phí của dự án nhưng chưa có quy định hoặc chưa tính được ngay thì được tạm tính để đưa vào tổng mức đầu tư.

g) Chi phí dự phòng
Chi phí dự phòng bao gồm (chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh chưa lường trước được khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án).
Đối với các dự án có thời gian thực hiện đến 2 năm: chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
Đối với các dự án có thời gian thực hiện trên 2 nãm, chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố:
– Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 5% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
– Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo thời gian thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình theo từng khu vực xây dựng.
Chi sô’ giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bình quân của không ít hơn 3 năm gần nhất và phải kể đến khả năng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế. Thời gian để tính chi phí dự phòng cho yếu tô’ trượt giá là thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.