Phương pháp lập đơn giá tổng họp xây dựng công trình

1. Đối với đơn giá tổng hợp xây dựng công trình không đầy đủ

a) Nội dung và cơ sở lập:
Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình không đầy đủ thể hiện chi phí trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị sản phấm kết cấu xây dựng, gồm ba chi phí thành phần là :
– Chi phí vật liệu;
– Chi phí nhân công;
– Chi phí máy thi công.
Cớ sớ lập đơn giá tống hợp:
– Nhóm danh mục công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận hoặc đơn vị công năng cúa công trình;
– Đơn giá chi tiết tương ứng với nhóm danh mục công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận hoặc đơn vị công năng của công trình.

2. Phương pháp lập đơn giá tổng họp xảy dựng công trình

b) Trình tự lập:
– Bước 1: Xác định danh mục công tác xây lắp, bộ phận kết cấu cần xây dựng đơn giá tổng hợp, một số chỉ tiêu kỹ thuật chú yếu, đơn vị tính và nội dung thành phần công việc cua nó.
– Bước 2: Tính khối lượng xây lắp (q) của ‘lừng loại công tác xây lắp cấu thành nên đơn giá xây dựng tổng hợp.
– Bước 3: Xác định chi phí vật liệu (VL), nhân công (NC), máy thi công (M) tương ứng với khối lượng xây lắp (q) của từng loại công tác xây lắp cấu thành đơn giá tống hợp theo công thức:
VL = q X vl ; NC – q X nc ; M = qxm (4-10)
– Bước 4: Tổng hợp kết quả theo từng khoản mục chi phí trong đơn giá xây dựng tống hợp.

Trong đó:
VL,, NC,, M; – chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công của công tác xây lắp thứ i (i = 1 -T- n) cấu thành trong đơn giá tổng hợp.
Đơn giá tổng hợp có thể lập thành đơn giá tổng hợp đầy đủ, bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

 Đối với đơn giá tổng hợp xây dựng công trình đẩy đủ
Đơn giá tổng hợp xây dựng công trình đầy đú được xác định theo các bước như đơn giá tổng hợp không đầy đủ đối với các thành phần chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công; ngoài ra còn tính thêm các thành phần chi phí như chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế theo tỉ lộ.

Đơn vị tính :

Ghi chú:
– Mã hiệu đơn giá và mã hiệu vật liệu, nhân công, máy thi công có thể bằng chữ hoặc bằng số.
– Trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước.

Ưu điểm của việc sử dụng đơn giá tổng hợp xây dicng công trình
Sứ dụng đơn giá tổng hợp xây dựng công trình khi xác định dự toán hoặc tổng mức đầu tư sẽ dễ dàng và nhanh hơn khi sử dụng cách tính dựa vào đơn giá chi tiết. Tuy nhiên, mức độ chính xác sẽ không bằng.