Phương pháp tính toán bằng công thức

Đối với loại dây chuyền nhịp biến, người ta đưa ra một số cách tính tổng thời hạn thi công, về mặt hình thức thì khác nhau nhưng nội dung thì lại thống nhất. Sự khác nhau về cách tính của mỗi tác giả thê hiện sự khác nhau về cách xác định trị số các bước dây chuyển. Ở đây chúng tôi trình bày một phương pháp tính toán nhanh chóng, đơn giản và dễ vận dụng.

Thành phần tn = ^K„ là thời hạn thực hiện dây chuyền bộ phận thứ n cuối cùng, thành phần này bây giờ cũng dễ dàng tính ra theo những số liệu đã có. Vấn đề còn lại là tìm cách xác định trị số KỊ, giữa các dây chuyền bộ phận thứ i và i+1.
Nếu giữa dây chuyền i và dây chuyền i+1 tồn tại gián đoạn kĩ thuật tCN thì công thức tính sẽ là:

Trong thực tế, chúng ta chưa biết phân đoạn 1 mà tại đó xảy ra tiệm cận giới hạn cua 2 dây chuyền bộ phận đang xét. Vì vậy chúng ta lần luợt từ phân đoạn 1 đến phân đoạn m rồi chọn ra trị số lớn nhất của KỊ,. Công thức tổng quát để tính trị số K’h sẽ là:

Vậy thay số vào công thức (3-79) để tính toán trực tiếp cũng không đơn giản. Do vậy có thể thiết lập một hình thức biểu bảng để thực hiện quá trình tính toán cho đơn giản.
Đế minh hoạ có thể làm thí dụ mà các số liệu cho trước đã ghi trong bảng (3-2). Các bước tiến hành như sau:

– Vẽ bảng tính gồm n dòng chính và n-1 dòng phụ kẹp giữa các dòng chính. Ớ thí dụ này có 3 quá trình chính ứng với 3 dây chuyền bộ phận nên số dòng chính là n = 3, số dòng phụ là 3 – 1 = 2 (xem bảng 3.3).
– Điền các số liệu cho trước trong bảng (3-2) vào các góc ô phía trên bên phải của bảng tính (3-3) sao cho dòng dưới lệch sang bên phải 1 cột so với dòng trẽn.
– Cộng dồn các số liệu ở góc ô để ghi vào giữa các ô tương ứng.
– Trừ các cột của dòng chính trên với các cột của dòng chính kế dưới để tìm trị số bước dây chuyền tương ứng với các phân đoạn, kết quả tìm được ghi vào cột tương ứng của dòng phụ kẹp giữa 2 dây chuyền đang xét.
Cần chú ý rằng, nếu dãy chuyên ì đang xét có gián đoạn tCN thì phải cộng thêm vào hiệu vừa tìm trị số tCN đó rồi mới ghi vào các ô tương ứng của dòng phụ. Trong thí dụ này dây chuyền thứ 2 có gián đoạn kĩ thuật tCN – 2. Trong tính toán ta bỏ qua các giá trị âm.
– Đánh dấu các trị số lớn nhất trong dòng phụ vừa tính. Các trị số lớn nhất này chính là bước của dây chuyền cần tìm.
Bảng 3.3

Làm tương tự cho các dây chuyền còn lại sẽ tính được tất cả các bước của dây chuyền. Trong thí dụ đang xét, bước giữa dây chuyền (1) và dây chuyền (2) là K‘b = 5, còn bước của dây chuyền (2) và dây chuyển (3) là Kb = 2 + 2 = 4.
Thời hạn thực hiện dây chuyền cuối cùng tìm được ở ô thuộc dòng cuối cùng và cột cuối cùng (số 10) của bảng tính.
Tổng thời hạn thi công trong thí dụ này là:
T = (5) + (4) + (10) = 19 ngày Nhìn vào bảng 3.3 có thể nhận biết được các thông tin sau:
– Thời hạn thực hiện dây chuyền bộ phận;
– Các bước giữa các dây chuyền bộ phận;
– Các phân đoạn tại đó xảy ra sự tiệm cận giới hạn;
– Dự trữ thời gian ớ các phân đoạn không ớ tình trạng tiệm cận giới hạn.