Phương pháp và các bước tiến hành tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình

1. Một số quan điểm cơ bản khi tính toán suất vốn đầu tư:
– Quan điếm đầu tư có mục tiêu;
– Quan điểm đầu tư có hiệu quả;
– Quan điếm tiến bộ;
-Trị số tính toán của chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được xác định ớ mức trung bình nhằm đảm bảo sự hợp lý của tổng mức đầu tư và mức độ hiệu quả của dự án.

2. Các căn cứ tính toán suất vốn đầu tư
Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được tính toán dựa trên các cơ sở:
luật xây dựng và các quy định hướng dẫn thi hành.
– Các quy định về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Mặt bằng giá ở thời điểm tính toán. Đối với công trình có sử dụng chi phí bằng ngoại tệ thì phần chi phí ngoại tệ được tính quy đổi về VNĐ theo tỷ giá hối đoái bình quân.
– Ngoài ra. còn danh mục công trình và hồ sơ tài liệu có liên quan.
– Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình có thê được sử dụng kết hợp với các phương pháp xác định tổng mức đầu tư khác như: tính toán từ khối lượng công việc cần thực hiện theo thiết kế cơ sở của dự án; tính theo chi phí xây dựng của các dự án có tiêu chuẩn kinh tế – kĩ thuật tương tự đã thực hiện trong trường hợp dự án gồm nhiều công trình có quy mô, tính chất và công nãng sử dụng khác nhau.

3. Các bước tiên hành xác định suất vốn đầu tư

3.1. Thu thập số liệu, xử lý số liệu, tính toán và hoàn thiện suất vốn đáu tư
Giai đoạn 1: Giai đoạn xác định danh mục các công trình xây dựng và thu thập số liệu các công trình xây dựng bao gồm các phần việc sau đây:
– Xác định phạm vi, thời gian cần điều tra, khảo sát và thu thập số liệu cùa các công trình xây dựng.
– Liệt kê danh mục các công trình đã và đang xây dựng thuộc loại hình còng trình đã lựa chọn nói trên.
– Điều tra. khảo sát và thu thập các số liệu, tài liệu của các công trình xây dựng đã lựa chọn theo mẫu điều tra.
Giai đoạn 2: Giai đoạn xử lý số liệu và tính toán suất vốn đầu tư
Việc tính toán và xử lý các số liệu để xác định suất vốn đầu tư công trình xây dựng phụ thuộc vào nguồn số liệu và loại hồ sơ tài liệu thu thập được từ giai đoạn.
Giai đoạn 3: Hoàn thiện kết quả tính toán suất vốn đáu tư công trình lựa chọn.

3.2. Biên soạn, lấy ý kiến, so sánh và hoàn thiện lại suất vốn đầu tư
Sau khi đã xử lý và tính toán xong các chí tiêu suất vốn đầu tư công trình xây dựng đã lựa chọn, công việc hoàn thiện các chỉ tiêu suất vốn đầu tư bao gồm các bước sau:

Bước 1: Tiến hành biên soạn suất vốn đầu tư.

Bước 2: Lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các tổ chức/chuyên gia về trị số, danh mục các suất vốn đầu tư đã tính toán. Thư thập các ý kiến đóng góp và chinh sửa, bổ sung lại suất vốn đầu tư đã tính toán nếu thấy cần thiết.

Bước 3: So sánh các suất vốn đầu tư đã tính toán được với suất vốn đầu tư cứa các công trình xây dựng tương tự đã ban hành hoặc công bố, nếu có thể được có thể so sánh với các suất vốn đầu tư của các công trình tự của các nước trong khu vực.

Bước 4: Hoàn thiện lại suất vốn đầu tư xây dựng.