Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xáy dựng công trình

1. Trình tự xác định
– Xác định loại công việc, khối lượng công việc và thời gian cần thuê máy thực hiện.
– Lập danh mục các loại máy cần thuê theo điều kiện cụ thể của công trình.
– Lựa chọn hình thức thuê, đơn vị thuê, sô’ lượng đơn vị cần thuê của từng loại máy phù hợp với loại, khối lượng công việc và thời gian cần thuê máy.
– Làm rõ nội dung các khoản mục chi phí trong giá thuê máy của loại máy cần thuê.
– Xác định mức giá thuê máy phù hợp với hình thức thuê máy.

2. Nội dung và phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình

2.1. Nội dung chi phí trong giá thuê máy và thiết bị thi công xảy dựng công trình
Nội dung chi phí trong giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trĩnh xác định theo thoả thuận trong hợp đồng giữa bên đi thuê và bên cho thuê. Trong trường hợp tổng quát, giá thuê máy công trình bao gồm các nội dung chi phí sau:
– Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy;
– Chi phí vận chuyển máy đến và đi khỏi công trình, chi phí tháo và lắp đặt máy, chạy thử máy (nếu có), chi phí cho thời gian chờ đợi do công nghệ hoặc biện pháp thi công;
– Chi phí chung: là khoản chi phí để duy trì hoạt động quản lý và điều hành sản xuất của bên cho thuê máy.
– Thu nhập chịu thuế tính trước: là mức lợi nhuận (trước thuế) của bên cho thuê máy tính trong giá thuê máy.
– Thuế: là mức thuế giá trị gia tăng (VAT) tính trong giá thuê máy

2.2. Phương pháp xác định giá thuê máy và thiết bị thi công cây dưng công trình
– Tuỳ theo hình thức thuê máy, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng công trình có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi phí tính trong giá thuê máy.
– Các khoản mục chi như chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy có thế dựa trên cơ sở phương pháp xác định giá ca máy công trình nêu trong mục 2 trên đây đê’ xác định. Đối với các khoản mục chi phí như chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuê và chi phí vận chuyển máy do bên thuê máy và bên cho thuê máy thống nhất xác định.
– Khi sử dụng giá thuê máy để tính đơn giá, dự toán xây dựng công tình thì chỉ bao gồm các khoản chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng; tiền lương thợ điều khiển máy; chi phí khác của máy.
Giá thuê máy do hai bên thoả thuận theo nguyên tắc bên cho thuê chào giá, bên đi thuê xem xét quyết định.