Quản lý nhà nước về đầu tư

 

Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư quy định trong Điều 80 như sau:

– Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư phát triển.
– Ban hành và tổ chức thực hiện các vãn bản quy phạm pháp luật về đầu tư.
– Hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư và giải quyết những vướng mắc, yêu cầu của nhà đầu tư.
– Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.
– Hướng dẫn, đánh giá hiệu quả đầu tư, kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư; giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư.
– Tổ chức hoạt động đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến hoạt động đầu tư.
– Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư quy định trong Điều 81 như sau:

– Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư trong phạm vi cả nước.
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phú thực hiện quán lý nhà nước về hoạt động đầu tư.
– Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư đối với lĩnh vực được phân công.
– Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ.