Quyền và nghĩa vụ các chủ thể trong thi công xây dựng công trình

A. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi
công xây dựng công trình (Điều 75)

a) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:
– Được tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ nãng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp;
– Đàm phán, ký kết, giám sát việc thực hiện hợp đổng;
– Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy định cua pháp luật;
– Dừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu khắc phục hậu quả khi nhà thầu thi công xây dựng công trình vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và vệ sinh môi trường;
– Yêu cầu tố chức, cá nhân có liên quan phối hợp đế thực hiện các công việc trong quá trình thi công xây dựng công trình;
– Không thanh toán giá trị khối lượng không đảm bảo chất lượng hoặc khối lượng phát sinh không hợp lý;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp để thi công xây dựng công trình;
– Tham gia với Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyển hoặc chủ trì phối hợp với Uv ban nhân dân cấp có thám quyền giải phóng mặt bằng xây dựng đế giao cho nhà thầu thi công xây dựng công trình;
– Tố chức giám sát thi công xây dựng công trình;
– Kiếm tra biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;
– Tố chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình;
– Thuê tố chức tư vấn có đủ nãng lực hoạt động xây dựng đế kiếm định chất lượng công trình khi cần thiết;
– Xem xét và quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình;
– Tôn trọng quyền tác giả thiết kế công trình;
– Mua bảo hiếm công trình;
– Lưu trữ hồ sơ công trình;
– Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng làm thiệt hại cho nhà thầu thi công xây dựng công trình, nghiệm thu không bảo đảm chất lượng làm sai lệch kết quả nghiệm thu và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Chịu trách nhiệm về các quyết định của mình; chịu trách nhiệm về việc báo đảm công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Quyền và nghĩa vụ của nhà thđu thi công xây dựng công trình (Điều 76)

a) Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:
– Từ chối thực hiện những yêu cầu trái pháp luật;
– Đề xuất sửa đổi thiết kế cho phù hợp với thực tế để bảo đảm chất lượng và hiệu quả cõng trình;
– Yêu cáu thanh toán giá trị khôi lượng xây dựng hoàn thành theo đúng
hợp đồng;
– Dừng thi cong xây dựng cóng trình nếu bên giao thầu không thực hiện dúng cam kết trong hợp đồng đã ký kết gãy trớ ngại và thiệt hại cho nhà tháu;
– Yêu cầu bổi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê xây dựng công trình gây ra;
– Các quyền khác theo quy dịnh của pháp luật.

b) Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;
– Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chát lương, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;
– Có nhật ký thi công xây dựng công trình;
– Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng;
– Quán lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hướng đến các khu dân cư xung quanh;
– Lập bán vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;
– Bao hành công trình;
– Mua các loại báo hiếm theo quy định của pháp luật về báo hiếm;
– Bổi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chúng loại, thi công không báo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gày thiệt hại do lỗi cùa mình gày ra;
– Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đám nhận;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

C. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng cõng trình (Điếu 77)

a) Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xày dựng công trình có các quyền sau đây:
– Các quyền quy định tại khoản 1 Điểu 58 của Luật này;
– Yêu cầu chú đầu tư xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện theo đúng thiết kế;
– Từ chối những yêu cầu thay đổi thiết kế bất hợp lý của chủ đầu tư xây dựng công trình;
– Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi thi công không theo đúng thiết kế.

b) Nhà thầu thiết kế trong việc thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật này;
– Cứ người có đú năng lực để giám sát tác giả theo quy định; người được nhà thầu thiết kế cử thực hiện nhiệm vụ giám sát tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình thực hiện nghĩa vụ giám sát tác giả và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình;
– Xem xét xử lý theo đề nghị của chủ đầu tư xây dựng công trình về những bất hợp lý trong thiết kế;
– Phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư xây dựng công trình về việc thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng công trình và kiến nghị biện pháp xử lý.