Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể

A. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình (Điều 89)

a) Chú đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:
– Được tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng;
– Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đổng;
– Thay đổi hoặc yêu cầu tố chức tư vấn thay đối người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;
– Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;
– Các quyền khác theo quy định cúa pháp luật.

b) Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Thuê tư vấn giám sát trong trường hợp không đú điều kiện nãng lực giám sát thi công xây dựng để tự thực hiện;
– Thông báo cho các bên liên quan vể quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát;
– Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát;
– Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng;
– Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả giám sát;
– Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng;
– Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu khôi lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Quyển và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (Điểu 90)

a) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các quyền sau đây:
– Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lừợng;
– Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;
– Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do minh đảm nhận;
– Từ chối yêu cầu bất hợp lý của các bên có liên quan;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết;
– Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của thiết kế công trình;
– Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;
– Để xuất với chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;
– Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
– Không được thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng, với chủ đầu tư xây dựng công trình và có các hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết quả giám sát;
– Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo quy chuấn, tiêu chuẩn xây dựng nhưng người giám sát không báo cáo với chú đầu tư xây dựng công trình hoặc người có thẩm quyền xử lý, các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.