Quyền và nghĩa vụ trong thiết kế xâv dựng

A. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tu xây dựng cõng trình trong việc thiết kế xây dung cóng trình (Điều 57)

a) Chu dấu tư xáv dựng công trình trong việc thiết kê xây dựng công trình có các quyền sau đu\:
– Được tự thực hiên thiết kè’ xâ\ dưng công trình khi có dứ điều kiện năng lự hoạt động tliict k v. . dụng cong trình, nãng lực hành nghề phù hợp với loại, cap cong trình.
– Đàm phán, ký kết và giám sát việc thực hiện hợp đồng thiết kế;
– Yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;
– Yêu cầu sứa đổi, bổ sung thiết kế;
– Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng công trình theo quy định của pháp iuật;
– Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

b) Chú đầu tư xây dựng công trình trong việc thiết kế xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp không đú điểu kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề phù hợp đế tự thực hiện;
– Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;
– Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế;
– Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết;
– Thám định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế theo quy định của Luật này;
– Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế;
– Lưu trữ hồ sơ thiết kế;
– Bổi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ thiết kế, cung cấp thông tin, tài liệu, nghiệm thu hồ sơ thiết kế không đúng quy định và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

B. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trinh (Điều 58)

a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các quyền sau đây:
– Từ chối thực hiện các yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế;
– Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế;
– Quyển tác giả đối với thiết kế công trình;
– Các quyền khác theo quy định cúa pháp luật.

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
– Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng công trình phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề thiết kế xây dựng công trình;
– Thực hiện đúng nhiệm vụ thiết kế, bảo đảm tiến độ và chất lượng;
– Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình đảm nhận;
– Giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng;
– Lập nhiệm vụ kháo sát xây dựng phục vụ cho công tác thiết kế phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế;
– Không được chí định nhà sản xuất vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng còng trình;
– Mua báo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
– Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của minh gây ra;
– Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.