Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

1. Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

1. 1.Trình duyệt và thẩm định kết quả đấu thầu
Điều 39 Luật Đấu thầu quy định:
– Bên mời thầu phải lập báo cáo về kết quả đấu thầu để chủ đầu tư trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định và gửi đến cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thẩm định.
– Cơ quan, tố chức được giao nhiệm vụ thấm định có trách nhiệm lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo của chủ đầu tư đê’ trình người có thấm quyền xem xét, quyết định.

1.2. Phê duyệt kết quả đấu thầu
Điều 41 Luật Đấu thầu quy định:

a) Người có thấm quyển chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sớ báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

b) Trường hợp có nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải có các nội dung sau đây:
– Tên nhà thầu trúng thầu;
– Giá trúng thầu;
– Hình thức hợp đồng;
– Thời gian thực hiện hợp đồng;
– Các nội dung cần lưu ý (nếu có).

c) Trường hợp không có nhà thầu trúng thầu, trong vãn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải nêu rõ không có nhà thầu nào trúng thầu và húy đấu thầu đế thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

2. Thông báo kết quả đấu thầu

Điểu 41 Luật Đấu thầu quy định:
– Việc thông báo kết quả đấu thầu được thực hiện ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu của người có thẩm quyển.
– Trong thông báo kết quả đấu thầu không phải giải thích lý do đối với nhà thấu không trúng thầu.

3. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng
Điều 24 Luật Đấu thầu quy định:

a) Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu phái dựa trên cơ sở sau đây:
– Kết quả đấu thầu được duyệt;
– Mẫu hợp đồng đã điền đủ các thông tin cụ thể của gói thầu;
– Các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu;
– Các nội dung nêu trong hồ sơ dự thầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu (nếu có);
– Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu.

b) Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng.

c) Trường hợp việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng không thành thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét việc lựa chọn nhà thầu xếp hạng tiếp theo. Trường hợp các nhà thầu xếp hạng tiếp theo cũng không đáp ứng yêu cầu thì báo cáo người có thẩm quyển xem xét, quyết định.