Thẩm tra, phê duyệt dự toán xây dựng công trình

1.1. Nội dung thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình gồm:
Chứ đầu tư tổ chức việc thẩm tra dự toán công trình trước khi phê duyệt. Nội dung thẩm tra bao gồm:
– Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng dự toán chú yếu với khôi lượng thiết kế;
– Kiếm tra tính đúng đắn, hợp lý cùa việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình,định mức tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán công trình;
– Xác định giá trị dự toán công trình.

1.2. Thẩm quyển thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình
– Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm tra dự toán công trình.
– Trường hợp Chú đầu tư không đủ điều kiện, năng lực thẩm tra thì được phép thuê tổ chức, cá nhân đủ điểu kiện nãng lực, kinh nghiệm để thám tra dự toán công trình. Tổ chức cá nhân tư vấn thẩm tra dự toán công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đẩu tư về kết quả thấm tra.
– Chủ đầu tư phê duyệt dự toán công trình sau khi đã thẩm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt dự toán công trình. Dự toán cống trình được phê duyệt là cơ sở để xác định giá gói thấu, giá thành xây dựng và là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.
– Công trĩnh hoặc hạng mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi khới công xây dựng phải có thiết kế, dự toán được phê duyệt

1.3. Điều chính dự toán xây dựng công trình
Dự tọán công trình được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:
– Xuất hiện các yếu tố bất khả kháng: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và có tác động trực tiếp đến công trình xây dựng;
– Khi quy hoạch đã phê duyệt được điều chỉnh có ảnh hướng trực tiếp tới tổng mức đáu tư xây dựng công trình;
– Do người quyết định đầu tư thay đổi, điểu chính quy mô công trình khi thày xuất hiện các yếu tô mới đem lại hiệu quả kinh tế -xã hội cao hơn.
– Các trường hợp được phép thay đổi, bố sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sớ hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt dự toán công trình đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng.
Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình điều chỉnh.