Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành – P2

b) Thẩm tra công việc do nhà thầu thực hiện theo hợp đồng:
Tuỳ theo đặc điểm, tính chất của dự án, công trình xây dựng; với tất cả các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo một trong các hình thức sau:
+ Giá hợp đồng trọn gói;
+ Giá hợp đồng theo đơn giá cố định;
+ Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh;
+ Giá hợp đồng kết hợp 3 hình thức trên.

b1. Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng trọn gói” (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu):
– Đối với các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng thực hiện, đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng thực hiện, đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng. Qua đó xác định được giá trị quyết toán của hợp đồng;
– Khi nhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng thực hiện và đơn giá ghi trong hợp đồng, bản tính giá hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu.

b2. Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng theo đơn giá cố định” (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu):
Đối với biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện để thẩm tra các yêu cầu, nội dung công việc, khối lượng thực hiện trong bản tính giá trị để nghị quyết toán A-B; đôi chiếu đơn giá trong bản tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với đơn giá cô’ định ghi trong bản tính giá hợp đồng và các tài liệu kèm theo hợp đồng; giá trị quyết toán bằng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân với giá cố định ghi trong hợp đồng;

b.3. Thẩm tra đối với hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng theo giá điều chỉnh” (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu):
Căn cứ điều kiện cụ thể của hợp đồng, xác định rõ phạm vi và phương thức điều chỉnh của hợp đồng. Trường hợp điều chỉnh về khối lượng phải cãn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng để thẩm tra khối lượng. Trường hợp điểu chỉnh về đơn giá phải căn cứ nguyên tắc điều chỉnh đơn giá ghi trong hợp đổng.

b.4. Thấm tra đối với hợp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng kết hợp” (không phân biệt hình thức lựa chọn nhà thầu):
Hơp đồng theo hình thức “Giá hợp đồng kết hợp” phải xác định rõ phạm vi theo công trình, hạng mục công trình hoặc nội dung công việc cụ thể được áp dụng hình thức hợp đồng cụ thể: trọn gói, đơn giá cố định hoặc điều chỉnh giá. Việc thẩm tra từng phần của hợp đồng, theo từng hình thức hợp đồng, tương ứng với quy định tại các trường hợp b.l, b.2, b.3 trên đây.

c) Thẩm tra các trường hợp phát sinh:
Các trường hợp phát sinh trong phạm vi hợp đồng:
– Trường hợp có những hạng mục hoặc một số nội dung công việc nào đó trong hợp đồng không thực hiện thì giảm giá trị tương ứng của những nội dung theo hợp đồng;
– Trường hợp có khối lượng không thực hiện hoặc khối lượng được nghiệm thu thấp hơn ở bản tính giá hợp đồng thì giảm trừ phần khối lượng không thực hiện (hoặc thấp hơn) nhân với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng;
– Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh < 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì cộng thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân với đơn giá tương ứng ghi trong hợp đồng;
– Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, trong phạm vi hợp đồng, khối lượng phát sinh > 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh không có đơn giá trong hợp đồng thì cộng thêm phần khối lượng phát sinh được nghiệm thu nhân với đơn giá đơn giá điều chỉnh do chủ đầu tư phê duyệt theo nguyên tắc điểu chinh đơn giá khối lượng phát sinh đã ghi trong hợp đồng.
Trường hợp có công việc phát sinh theo yêu cầu của chủ đầu tư, ngoài phạm vi hợp đồng thì kiểm tra theo dự toán bổ sung đã được chú đầu tư phê duyệt kèm theo hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh này.

d) Việc lựa chọn hình thức hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng trong hợp đồng xây dựng phải tuân thủ quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP (13/6/2007) của Chính phủ vể Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Riêng đối với dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước còn phải tuân thủ hình thức hợp đồng, điều kiện điều chỉnh giá hợp đồng, điểu chỉnh đơn giá hợp đồng được ghi trong quyết định của người có thẩm quyển quyết định đầu tư.

e) Thẩm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản:
– Chi phí đầu tư thiệt hại do thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác không thuộc phạm vi bảo hiểm.
– Chi phí đầu tư cho khối lượng công viêc được huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

f) Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: thẩm tra số lượng và giá trị tài sản theo 2 loại: tài sản cố định và tài sản lưu động; nguyên giá (đơn giá) của từng nhóm (loại) tài sản theo thực tế chi phí và theo giá quy đổi về thời điếm bàn giao tài sản đưa vào sản xuất, sử dụng.

g) Thẩm tra tình hình công nợ, vât tư, thiết bi tồn đong:
– Căn cứ kết quả thẩm tra chi phí dầu tư, tình hình thanh toán cho các nhà thầu cua chủ đầu tư để thẩm tra công nợ của dự án.
– Căn cứ thực tế tiếp nhận và sử dụng vật tư thiết bị của dự án đế xác định số lượng, giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng, đề xuất phương án xử lý
– Căn cứ biên bản kiểm kê đánh giá tài sản dành cho hoạt động Ban quán lý dự án tính đến ngày lâp báo cáo anvếi mán xác đinh số lương, giá tn tài sản còn lại để bàn giao cho đon VI «,u dung hoăc xú lý theo quy đinh

h) Xem xét việc chấp hành cúa chủ đầu tu và các đơn VI có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiếm tra, Kiếm toán nhà nước (nếu có).

i) Nhận xét đánh giá, kiến nghị:
– Nhận xét đánh giá việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu; công tác quản lý chi phí đầu tư, quản lý tài sản đầu tư của chủ đầu tư; trách nhiệm của từng cấp đối với công tác quản lý vốn đầu tư dự án.
– Kiến nghị về giá trị quyết toán và xử lý các vấn đề có liên quan.

1.2.3. Đối với dự án quy hoạch hoàn thành và chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án bị huỷ bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền
– Thẩm tra hồ sơ pháp lý của dự án.
– Thám tra nguồn vốn đầu tư thực hiện.
– Thấm tra chi phí đẩu tư thực hiện chi tiết từng khoản chi phí phát sinh so với dự toán được duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.
– Thấm tra tình hình công nợ của dự án.
– Thẩm tra số lượng, giá trị tài sản hình thành qua đầu tư (nếu có).

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội giá 1 tỷ