Thanh toán vốn đầu tư – P2

a) Sau khi phân bổ vốn đầu tư, các Bộ và UBND các tính, thành phô’ gửi kế hoạch vốn đầu tư cho Bộ Tài chính; các huyện gửi kế hoạch vốn đầu tư cho Sớ Tài chính.
b) Giao kế hoạch vốn cho các chủ đấu tư:
Sau khi việc phân bổ vốn đã được cơ quan Tài chính thẩm tra, chấp thuận, các Bộ và úy ban nhân dân các tính, các huyện giao chí tiêu kế hoạch cho các chú đầu tư đê thực hiện, đồng gửi Kho bạc nhà nước nơi dự án mớ tài khoản để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.
c) Thấm tra phân bổ vốn đầu tư:
– Đối với dự án do các Bộ quản lý:
Bộ Tài chính thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư, có ý kiến về các dự án không đủ thủ tục đầu tư và không đảm bảo các quy định vể điều kiện bô’ trí vốn, đồng gửi Kho bạc nhà nước. Các Bộ có trách nhiệm phân bổ lại theo đứng quy định hiện hành, gửi Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước đế cấp phát thanh toán. Phương án phân bổ và phân bổ lại vốn đầu tư đúng quy định của các Bộ là cãn cứ để cấp phát thanh toán vốn.
– Đối với dự án thuộc tính, huyện quán lý:
Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư đã được ủy ban nhân dân quyết định, Sở Tài chính tinh. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện rà soát việc phân bố kế hoạch (nếu có) của các ngành, đơn vị và có ý kiến báo cáo úy ban nhân dân đồng cấp nếu việc phân bố không đúng quy định, đồng gửi Kho bạc nhà nước.
– Chủ đầu tư gửi cơ quan Tài chính các cấp phương án phân bổ vốn đầu tư kèm theo các tài liệu, bao gồm:
+ Đối với dự án quy hoạch: văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch và phê duyệt dự toán chi phí công tác quy hoạch.
+ Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: vãn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuấn bị đầu tư.
+ Đối với dự án thực hiện đầu tư: dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật) và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền.

 Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm:
a) Nguyên tắc:
– Định kỳ, các Bộ, địa phương rà soát tiến độ thực hiện và mục tiêu đầu tư cứa các dự án trong nãm để điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo thám quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ điểu chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, chuyển vốn từ các dự án không có khả năng thực hiện sang các dự án thực hiện vượt tiến độ, còn nợ khối lượng, các dự án có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch trong năm.
– Trước khi gửi kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư từng dự án cho cơ quan Tài chính, các Bộ, địa phương làm việc với Kho bạc nhà nước để xác định số vốn thuộc kế hoạch năm đã thanh toán cho dự án, số vốn còn thừa do không thực hiện được, đảm bảo cho kế hoạch của dự án sau khi điều chỉnh không thấp hơn số vốn Kho bạc nhà nước đã thanh toán.
– Trường hợp sau khi đã điều chỉnh mà còn thừa vốn so với kế hoạch giao thì số vốn thừa được điều chỉnh cho đơn vị khác theo quyết định của cấp có thâm quyền.
b) Căn cứ vào các nguyên tắc điều chính nêu trên, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch, gứi cho cơ quan Tài chính đồng câp và Kho bạc nhà nước đế làm căn cứ cấp phát thanh toán.
c) Thời hạn điều chỉnh kế hoach vốn đầu tư hàng năm kết thúc chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch.
(Mẫu biểu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo phụ lục sô’02 kèm theo).

Điều kiện thanh toán
A. Các yêu cầu về mở tài khoản
– Đối với vốn trong nước:
Chú đầu tư được mớ tài khoản tại Kho bạc nhà nước nơi thuận tiện cho việc kiếm soát thanh toán và thuận tiện cho giao dịch của chú đầu tư.
– Đối với vốn nước ngoài:
Chủ đầu tư được mớ tài khoản tại ngân hàng phục vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và ngân hàng.

B. Tài liệu làm cơ sớ thanh toán
Để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chủ đầu tư phải gửi đến Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản thanh toán các tài liệu cơ sớ cúa dự án (các tài liệu này đều là bản chính hoặc bản sao y bản chính, chỉ gứi một lần cho đến khi dự án kết thúc đầu tư, trừ trường hợp phải bố sung, điều chỉnh), bao gồm:
a) Đối với dự án quy hoạch:
– Vãn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch;
– Dự toán chi phí cho công tác quy hoạch được duyệt;
– Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
– Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.
b) Đối với dự án chuấn bị đầu tư:
– Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt;
– Vãn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
– Hợp đồng giữa chú đầu tư với nhà thầu.
c) Đối với dự án thực hiện đầu tư:
– Đối với dự án vốn trong nước:
+ Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với dự án chi lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thấm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có);
+ Vãn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu (gồm đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt);
+ Họp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bao gồm cả các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định cúa Bộ Xây dựng);
+ Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các còng việc thực hiện không thông qua hợp đồng.
– Đôi với dự án ODA: ngoài các tài liệu theo quy định nêu trên, cần có:
+ Bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư của: Hiệp định tín dụng, số tay giái ngân (nếu có). Riêng hợp đồng giữa chú đầu tư và nhà thầu phái là văn bản bằng tiếng Việt hoặc bản dịch bằng tiếng Việt có chữ ký và dấu của chủ đầu tư;
+ Báo lãnh tạm ứng (nếu có) theo quy định cụ thể của Hợp đồng (kế cả trường hợp dự án vốn trong nước nhưng do nhà thầu nước ngoài thi công).
d) Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch thực hiện đầu tư cần có dự toán chi phí cho các công việc chuẩn bị đầu tư được duyệt.
e) Đối với công việc chuẩn bị thực hiện dự án nhưng bố trí vốn trong kế • hoạch thực hiện đầu tư:
– Dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật) kèm quyết định đầu tư của cấp có thấm quyền;
– Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị thực hiện dự án được duyệt; Riêng việc giải phóng mặt bằng phải kèm theo phương án giai phóng mặt bằng được cấp có thấm quyền phê duyệt;
– Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
– Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

Thủ tục và quy trình thanh toán vốn đầu tư của dự án
Đối với các công việc được thực hiện thông qua các hợp đồng xây dựng, việc thanh toán hợp đồng phù hợp với từng loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong họp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán phải được ghi rõ trong hợp đồng.
1. Thanh toán dối với giá hợp đồng trọn gói
Thanh toán theo tỉ lệ phần trăm (%) giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình hoàn thành tương ứng với các giai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng và được nghiệm thu, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá họp đồng đã ký và các khoán tiền được điều chỉnh giá (nếu có).

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng