Thiết kế xây dựng công trình

1. Khái niệm
Dự án đầu tư xây dựng công trình có thể gồm một hoặc nhiều loai công trình với một hoặc nhiều cấp công trình khác nhau theo quy định tại Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

a) Các quy định về bước thiết kế xây dựng đối với công trình
Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình xây dựng, việc thiết kế xây dựng công trình có thể được thực hiện theo một bước, hai bước hoặc ba bước như sau (Điều 14 [5]):
– Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình được quy định tại khoản 1 Điều 12 [5];
– Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án trừ các công trình được quy định tại điểm a và c của khoản này;
– Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bán vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án và có quy mô là cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II có kỹ thuật phức tạp do người quyết định đầu tư quyết định.
Trường hợp thực hiện thiết kế hai bước hoặc ba bước thì các bước thiết kế tiếp theo phải phù hợp với bước thiết kế trước đã được phê duyệt.

b) Tài liệu làm cãn cứ để thiết kế (Điều 15 [5])
– Các tài liệu về khảo sát xây dựng, khí tượng thuỷ văn và các văn bản pháp lý có liên quan;
– Thiết kế cơ sở;
– Danh mục quy chuấn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
– Các quy định về kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

2. Yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình (Điều 52)

a) Thiết kế xày dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:
– Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt;
– Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có thiết kế công nghệ;
– Nển móng công trình phải bảo đảm bền vững, không bị lún nứt, biến dạng quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, các công trình lân cận;
– Nội dung thiết kế xây dựng công trình phải phù hợp với yêu cầu của từng bước thiết kế, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý;
– An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuấn, tiêu chuấn xây dựng được áp dụng; các tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên quan; đối với những công trình công cộng phái bảo đảm thiết kê theo tiêu chuẩn cho người tàn tật;
– Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công trình; đồng bộ với các công trình liên quan.

b) Đối với công trình dân dụng và công trình công nghiệp, ngoài các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này còn phải báo đảm các yêu cầu sau đây:
– Kiến trúc công trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và vãn hoá, xã hội cúa từng vùng, từng địa phương;
– An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điểu kiện an toàn, thuận lợi, hiệu quá cho hoạt động chữa cháy, cứu nạn; báo đám khoảng cách giữa các công trình, sứ dụng các vật liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của dám cháy đối với các công trình lân cận và môi trường xung quanh;
– Các điểu kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng;
– Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đám tiết kiệm nãng lượng.

3. Các bước thiết kế và các nội dung cơ bản của từng bước thiết kế

A. Các bước thiết kế xây dựng công trình (Điều 54)

a) Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các bước: thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.

b) Tuỳ theo tính chất, quy mô của từng loại công trình, thiết kế xây dựng công trình có thế được lập một bước, hai bước hoặc ba bước như sau:
– Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định chỉ phái lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật;
– Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình quy định phái lập dự án đầu tư xây dựng và có quy mô lớn, phức tạp.

c) Đối với công trình phải thực hiện thiết kế hai bước trớ lên, các bước thiết kế tiếp theo chỉ được triển khai thực hiện trên cơ sở bước thiết kế trước dã dược phê duyệt.
Chính phủ quy định cụ thể các bước thiết kế đối với từng loại công trình và nội dung các bước thiết kế.

B. Nội dung thiết kế xây dựng công trình (Điều 53)
Thiết kế xây dựng công trình bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Phương án công nghệ;
b) Công nãng sử dụng;
c) Phương án kiến trúc;
d) Tuổi thọ công trình;
e) Phươna án kết cấu, kỹ thuật;
f) Phương án phòng, chống cháy, nổ;
g) Phương án sử dụng nãng lượng đạt hiệu suất cao;
li) Giải pháp báo vệ môi trường;
i) Tổng dự toán, dự toán chi phí xây dựng phù hợp với từng bước thiết kế xây dựng.

4. Thẩm định, thám tra thiết kế
Thám định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Điều 59)
– Thiết kế cơ sở phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
– Các bước thiết kế tiếp theo do chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt, nhưng không được trái với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt.
– Người thám định, phê duyệt thiết kế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, phê duyệt của mình.
– Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thẩm định, phê duyệt thiết ké xáy dựng công trình.