Tính dây chuyên tổng hợp trong một số trường hợp đặc biệt

a) Dây chuyền phát triển theo tuyến:
Khi đối tượng thi công phát triển theo dạng tuyến như làm đường, lắp đặt đường ống… thì đoạn thi công chỉ là một khái niệm quy ước. Trong trường hợp này đoạn thi công được hiểu là tốc độ di chuyển của các tổ đội phụ trách các dây chuyền bộ phận, tốc độ này thường đo bằng km/ca làm việc hoặc m/ca làm việc.
Nếu gọi: Ttr là giai đoạn triển khai dây chuyền;
Tsx là giai đoạn sản xuất của dây chuyền.
Thời hạn thi công dây chuyền dạng tuyến lính là:
T = T + T…
1 1 tr T 1 sx
Trong đó: Tsx = L/v
L – chiều dài công trình (km hoặc m);
V – tốc độ di chuyển của tổ (km/ca hoặc m/ca).

Công thức tính sẽ là:

b) Dây chuyển phát triển theo đợt:
– Dây chuyền có nhịp không đổi và thống nhất:
Khi tiến hành thi công các đối tượng chi phát triển theo chiều ngang, không càn phân đợt theo chiểu cao thì vói những công thức đã trình bày ở phần trên cũng đú để cho ta tính toán và thiết kế các tiến độ thi công dây chuyền.
ĐỐI với loại dây chuyền có nhịp không đổi và thống nhất nếu đặc điểm của công trình và kĩ thuật thi công cho phép thì khi chia đoạn cõng trình nên tuân theo điều kiện:

Điều kiện (3-81) một mặt đảm bảo cho dây chuyền lập ra có thời gian ổn định tối thiểu (Tóđ > 0), mặt khác khi đối tượng thi công phải phân thành nhiều đợt theo chiều cao thì nó cũng đảm bảo cho các dây chuyền bộ phận phát triển liên tục khi chuyển từ đợt dưới lên đợt kế trên nó mà vẫn không xảy ra hiện tượng chồng chéo trong thi công, tức là hiện tượng các quá trình cuối cùng tại một số phân đoạn ở đợt dưới chưa kết thúc thì một số quá trinh đầu ở đợt trên đã được triển khai, trong khi điều kiện kĩ thuật và quy tắc an toàn không cho phép.

Thí dụ 3.3:
Đế đổ bê tông một khung nhà 2 tầng phải thực hiện 4 dây chuyền bộ phận: Ghép ván khuôn, đặt cốt thép, đổ bê tông và tháo dỡ ván khuôn. Quy ước rằng sau khi đổ bê tông 2 ngày thì dỡ được ván khuôn thành và có thể tiếp tục làm các công việc của đợt 2 trên phân đoạn vừa tháo ván khuôn. Giả sử khung nhà chỉ chia thành hai đợt đổ bê tông theo chiều cao và mỗi đợt chia thành hai phân đoạn, nhịp dây chuyền K = 1 ngày.
Ta kiểm tra điểu kiện (3-81):
m = 2; n = 4 và tCN = 2
Vậy: m = 2<4 + 2 = 6
Với các số liệu đã cho trên đây, ta lập được tiến độ ở hình 3.1. Do điểu kiện (3-81) không thoả mãn nên trong hình 3.1 xảy ra hiện tượng khi những phân đoạn 1, 2 ở đợt dưới đang đổ bê tông thì các phân đoạn ở đợt kế trên nó lại ghép ván khuôn, về mặt kĩ thuật và quy chế an toàn đều không cho phép làm như vậy. Thiết lập dây chuyền như hình 3.1 là không đúng.

Nếu chiều dài nhà đủ lớn, kĩ thuật ngắt đoạn cho phép phân đối tượng thi công ớ mỗi đợt thành 6 phân đoạn, thời hạn thực hiện mỗi phân đoạn thống nhất là 1 ngày. Như vậy:

Với cách phân chia như vậy, ta sẽ được tiến độ ở hình 3.2. Rõ ràng là các dây chuyền bộ phận ớ hình 3.2 phát triển liên tục từ đợt dưới lên đợt trên và tránh được các hiện tượng không cho phép ở hình 3.1.

Hình 3.2

– Dây chuyền có nhịp thay đổi:
Một câu hỏi đặt ra là điều kiện (3-81) có đúng cho cả loại dây chuyền nhịp biến hay không? Nói chung đối với loại dây chuyền tổng hợp có nhịp thay đổi thì điều kiện (3-81) không còn tác dụng nữa. Tinh trạng phổ biến đối với loại dây chuyền này là phải chấp nhận sự gián đoạn về thời gian khi chuyển đợt. Như vậy ta phải đưa ra phương pháp xác định sự gián đoạn đó sao cho trị số gián đoạn tính ra là tối thiểu và từ đấy vẽ nên được tiến độ thi công với thời gian ngắn nhất, đồng thời chỉ ra được thời điểm các tổ đội thi công phải tạm thời đi ra khỏi dây chuyền và khi nào thì quay lại dây chuyền tại những nơi chuyển đợt.