Vai trò và ý nghĩa của độ dài thời gian xây dựng.

Xác định độ dài thời gian xây dựng hợp lý có ý nghĩa kinh tế rất lớn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, là chỉ tiêu quan trọng trong quá trình phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế tài chính của dự án đầu tư. Thời gian xây dựng công trình được xác định hợp lý sẽ góp phần đảm bảo tính khả thi trong việc lập kế hoạch và tiến độ thực hiện, quản lý vốn đầu tư trong xây dựng công trình.
Độ dài thời gian xây dựng công trình (TXDCr) là khoảng thời gian tính từ thời điếm khởi công công trình đến khi nghiệm thu, bàn giao toàn bộ công trình cho chú đầu tư của dự án xây dựng theo quy định hiện hành.
Cần phân biệt hai khái niệm: thời gian thực hiện dự án và thời gian xây dựng cong trình. 

a) Thời gian thực hiện dự án là tổng thời gian của các giai đoạn của dự án, gồm:
– Thời gian chuẩn bị đầu tư;
– Thời gian thực hiện đầu tư;
– Thời gian kết thúc đưa công trình vào sản xuất, sử dụng.

b) Thời gian xâv dựng của dự án là thời gian xây dựng các công trình đơn vị trong dự án được sắp xếp theo một kế hoạch tiến độ nhất định.
Độ dài thời gian xây dựng bao gồm:
– Thời gian chuẩn bị thi công;
– Thời gian thi công xây dựng công trình theo công nghệ và tổ chức sản xuất nhất định;
– Thời gian nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
– Thời gian dự phòng cho các công việc chậm trễ chưa lường trước được do các nguyên nhân (hoả hoạn, tai nạn, hỏng thiết bị, máy móc thi công, biểu tình, đình công, chậm cung ứng vật tư kĩ thuật, điều kiện thi công khó khăn, phát sinh sửa đổi thiết kế, lũ lụt, sự chậm trễ về văn bản pháp quy, V.V…

 Các phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng công trình

Hiện nay có nhiều cách để xác định độ dài thời gian xây dựng công trình. Một số phương pháp thường được áp dụng như:
– Dựa vào kinh nghiệm xây dựng các công trình tương tự trong khu Vực;
– Dựa vào các phương pháp lập tiến độ thi công công trình;
– Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng từ các chỉ tiêu vốn và chi phí của dự án xây dựng công trình;
– Phương pháp xác định thời gian xây dựng hợp lý: theo tiêu chuẩn chi phí bé nhất; theo tiêu chuẩn lợi ích lớn nhất (NPV hoặc NAV).
– Phương pháp xác định thời gian xây dựng hợp lý (áp dụng định luật Murphy)

Độ dài thời gian xây dựng công trình (TXDCT) được xác định bằng khoảng thời gian thi công xây dựng công trình (TTCXD) cộng với thời gian dự phòng (ATdp) cho những việc chậm trễ chưa nhìn trước được do các nguyên nhân gây ra. Ví dụ như: hỏa hoạn, tai nạn, hỏng thiết bị, máy móc, biểu tình, đình
công, chậm cung ứng vật tư vật liệu xây dựng, điểu kiện thi công khó khăn, lũ lụt, sự chậm trễ về văn bán quy phạm pháp luật.v.v..
TXDCT = T[‘CXD + ATDP (3-65)