Xác định các yêu cầu liên quan đến các đề xuất của nhà thầu

1. Đối với gói thầu tư vấn
1.1. Yêu cầu đối với đề xuất kỹ thuật
Đôi với gói thầu dịch vụ tư vấn, yêu cầu đối với đề xuất kĩ thuật bao gồm:
– Các yêu cầu về kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đối với chuyên gia (điểu khoản tham chiếu);
– Nhân sự thực hiện;
– Giải pháp thực hiện gói thầu;
– Các đề xuất có tính cạnh tranh về kỹ thuật mang lại hiệu quả cho chủ đáu tư, dự án;
– Các yêu cầu khác.

1.2. Yêu cầu về đề xuất tài chính
Yêu cầu vể mật tài chính, thương mại, bao gồm:
– Các chi phí để thực hiện gói thầu, giá chào và biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng;
– Phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu;
– Các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điểu kiện cụ thể của hợp đồng.
– Các đề xuất có tính cạnh tranh mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư, dự án được lượng hóa thành tiền.
– Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác.

2. Đối với gói thầu xây láp

2.1. Yêu cầu đối với nội dung đề xuất về giải pháp kỹ thuật và tiến độ

2.1.1. Đề xuất về giải pháp kỹ thuật ị kể cá thầu phụ nếu có)
Yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với gói thầu xây lắp, bao gồm:
– Yêu cầu theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm theo bảng tiên lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết khác;
– Giải pháp kỹ thuật thực hiện gói thầu;
– Giải pháp bô trí nhà xướng phục vụ cho thi công xây dựng;
– Phương án sử dụng hạ tầng kỹ thuật (điện, nước) phục vụ thi công xây dựng;
Giải pháp kỹ thuật mà nhà thầu kê khai phải chứng minh được khả nãng thực hiện và phù hợp đồng thời với các để xuất về tiến độ, để xuất vể giá dự thầu đáp ứng theo từng phần công việc cụ thế, theo từng giai đoạn cụ thế trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.
2.1.2. Đề xuất vé tiến độ thi công xảy diừìg
– Thời gian thực hiện gói thầu và sơ đồ tổng tiến độ với các mốc tiến độ thi công chủ yếu;
– Biểu đồ huy động vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị xe máy thi công và nhân lực theo tiến độ;
– Biện pháp quản lý tổng tiến độ, kể cả tiến độ thực hiện công việc cua thầu phụ (nếu có);
– Đề xuất tiến độ của nhà thầu phải phù hợp với các nội dung kê khai trong giải pháp kỹ thuật, phù hợp với đề xuất về giá dự thầu đáp ứng theo từng phần công việc cụ thể, theo từng giai đoạn cụ thể trong suốt quá trình thực hiện gói thầu.

2.2. Yêu cầu đối với đề xuất tài chính
Yêu cầu về mặt tài chính, thương mại, bao gồm:
– Các chi phí để thực hiện gói thầu, giá chào và biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng;
– Phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, tiền dự thầu và các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu;
– Các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng;
– Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác;
– Đề xuất giảm giá và giải trình;
– Các đề xuất khác có tính cạnh tranh, mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư, dự án như rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu, điều kiện thanh toán, khả năng tạm ứng vốn và các điểu kiện tài chính khác; bảo hành công trình…
Tùy theo tính chát, yêu cầu của gói thầu, có thể yêu cầu nhà thầu để xuất giá dự thầu theo hình thức tống giá của gói thầu, đơn giá công việc hoặc kết hợp giá cho các phần việc với đơn giá; các hạng mục yêu cầu chào đơn giá, chào trọn gói, thuế, lãi.

3. Đòi với gói thầu tổng thầu thiết kẻ và thi còng

3.1. Yêu cầu đôi với đề xuất kỹ thuật
– Đối với phần công việc thiết kế;
– Đối với phẩn công việc thi công xây dựng
– Các yêu cẩu khác

3.2. Yêu cấu đôi với đế xuất tài chính
Bao gồm các yêu cầu đối với các đề xuất về:
– Giá dự thầu;
– Các điều kiện tài chính, thương mại;
– Các đề xuất ưu đãi của nhà thầu liên quan đến tài chính, thương mại (nếu có); các đề xuất có tính cạnh tranh mang lại hiệu quá cho chú đầu tư và dự án được lượng hóa thành tiền.

4. Đôi với gói thầu tổng thầu EPC

4.1. Vê nội dung đề xuất kỹ thuật
Các yêu cầu đối với đề xuất kỹ thuật bao gồm các nội dung yêu cầu:
– Đối với phần công việc thiết kế;
– Đối với phần công việc thi công xây dựng;
– Các yêu cầu khác.

4.2. Yêu cầu đối với đề xuất tài chính
Bao gồm các yêu cầu đối với các để xuất về:
– Giá dự thầu;
– Các điều kiện tài chính, thương mại;
– Các đề xuất ưu đãi của nhà thầu liên quan đến tài chính, thương mại (nếu có); Các đề xuất có tính cạnh tranh mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư và dự án được lượng hóa thành tiền.

5. Đòi với gói thầu tống thầu chìa khoá trao tay

5.1. Yéu cầu đôi với đề xuất kỹ thuật
– Các yêu cầu tương tự như đối với gói thầu EPC.
– Yêu cầu nhà thầu đề xuất các nội dung, giải pháp thực hiện liên quan tới quá trình lập thấm định, phê duyệt dự án.

5.2. Yéu cẩu đối vói đê xuất tài chính
Bao gồm các yêu cầu đối với các đề xuất về:
– Giá dự thầu;
– Các điều kiện tài chính, thương mại;
– Các đề xuất ưu đãi của nhà thầu liên quan đến tài chính, thương mại (nếu có); các đề xuất có tính cạnh tranh mang lại hiệu quả cho chủ đầu tư và dự án được lượng hóa thành tiền.