Xây gạch

Thành phần công việc:
– Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v… tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong định mức)
AE.20000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5 X 10,5 X 22) AE.22000 XÂY TƯỜNG THANG
Đơn vị tính: Irn

 Các phương pháp tính toán
Tính toán định mức hao phí của các công tác xây dựng mới thực hiện theo một trong ba phương pháp sau:

a) Phương pháp 1: Tính toán theo các thông số kỹ thuật trong dây chuyền công nghệ
+ Hao phí vật liệu: Xác định theo thiết kế và điều kiện, biện pháp thi công công trình hoặc trên cơ sở tham khảo hoặc sử dụng định mức cơ sở.
+ Hao phí nhân công: Xác định theo tổ chức lao động trong dây chuyền công nghệ phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công của công trình hoặc trên cơ sớ tham khảo hoặc sử dụng định mức cơ sở.
+ Hao phí máy thi công: Xác định theo thông số kỹ thuật của từng máy trong dây chuyền’ hoặc trên cơ sở tham khảo hoặc sử dụng định mức cơ sở và có tính đến hiệu suất do sự phối hợp của các máy thi công trong dây chuyền.

b) Phương pháp 2: Tính toán theo số liệu thống kê – phân tích
Phân tích, tính toán xác định các mức hao phí vật liệu, nhàn công, máy thi công từ các số liệu tổng hợp, thống kê như sau:
+ Từ số lượng hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi công thực hiện một khối lượng công tác thèo một chu kỳ hoặc theo nhiều chu kỳ của công trình đã và đang thực hiện.
+ Từ hao phí vật tư, sử dụng lao động, năng suất máy thi công đã được tính toán từ các công trình tương tự.
+ Từ số liệu theo kinh nghiệm của các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn nghiệp vụ.

c) Phương pháp 3: Tính toán theo khảo sát thực tế
Tính toán xác định các mức hao phí từ tài liệu thiết kế, số liệu khảo sát thực tế của công trình (theo thời gian, địa điểm, khối lượng thực hiện trong một hoặc nhiều chu kỳ…) và tham khảo định mức sử dụng vật tư, lao động, năng suất máy được công bố.
– Hao phí vật liệu: tính toán theo số liệu khảo sát thực tế và đối chiếu với thiết kế, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật.
– Hao phí nhân công: tính theo số lượng nhân công từng khâu trong dây chuyền sản xuất và tổng số lượng nhân công trong cả dây chuyền, tham khảo các quy định về sử dụng lao động.
– Hao phí máy thi công: tính toán theo số liệu khảo sát về năng suất của từng loại máy và hiệu suất phối hợp giữa các máy thi công trong cùng một dây chuyền, tham khảo các quy định về năng suất kỹ thuật của máy.

Lập định mức bằng cách vận dụng có điều chỉnh các định mức dự toán công tác xây dựng đã công bỏ

Khi vận dụng các định mức dự toán đã công bố, nhung do yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công hoặc biện pháp thi công của công trình có sự khác biệt so với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công đã nêu trong định mức dự toán đã có thì tiến hành điều chỉnh các thành phần hao phí vật liệu hoặc hao phí nhân công hoặc hao phí máy thi công có liên quan cho phù họp.
Cơ sở điều chỉnh dựa vào:
– Điều kiện, biện pháp thi công của công trình.
– Yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ thi công của công trình…

Điều chỉnh hao phí vật liệu
Đối với hao phí vật liệu cấu thành nên sản phẩm theo thiết kế thì căn cứ quy định, tiêu chuẩn thiết kế của công trình để tính toán hiệu chỉnh.
Đối với vật liệu biện pháp thi công thì hiệu chỉnh các yếu tố thành phần trong định mức đã có theo tính toán hao phí từ thiết kế biện pháp thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia và các tổ chức chuyên môn.

Điều chỉnh hao phí nhân công
Tăng, giảm thành phần nhân công trong định mức công bố và tính toán hao phí theo điểu kiện tổ chức thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia và các tổ chức chuyên môn.

Điều chỉnh hao phí máy thi công
– Trường hợp thay đổi do điều kiện thi công (điều kiện địa hình, khó, dễ, tiến độ nhanh chậm của công trình,…) thì tính toán điểu chỉnh tăng, giảm trị số định mức theo điều kiện tổ chức thi công hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia và các tổ chức chuyên môn.
– Trường hợp thay đổi do tăng hoặc giảm công suất máy thi công thì điều chỉnh theo nguyên tắc: công suất tãng thì giảm trị số và ngược lại.

Lập định mức bằng cách áp dụng định mức dự toán công tác xây dựng đã có

Đối với các công tác xây dựng, lắp đặt,… của công trình có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công tương tự với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của định mức dự toán đã có thì áp dụng các định mức đã có.

Những tài liệu cần thiết phục vụ lập định mức dự toán xây dựng công trình

Khi lập định mức dự toán xây dựng công trình người làm công tác định giá cần có những tài liệu gồm:
– Hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình…
– Các định mức dự toán đã được công bố, đã có ở các công trình khác.
– Hướng dẫn phương pháp lập định mức xây dựng của Bộ Xây dựng.
– Tham khảo định mức thi công (định mức vật tư, định mức lao động, định mức năng suất máy thi công) đã công bố như:
+ Công văn số: 1776/BXD-VP (16/8/2007) công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần xây dựng);
+ Công văn số 1777/BXD-VP (16/8/2007) của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đật hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống; phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm.
+ Công văn số: 1778/BXD-VP (16/8/2007) công bô Định mức sửa chữa công trình xây dựng;
+ Công vãn số: 1779/BXD-VP (16/8/2007) công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần khảo sát xây dựng);
+ Công văn số: 1782/BXD-VP (16/8/2007) công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt máy, thiết bị);
+ Công văn số: 1784/BXD-VP (16/8/2007) công bố Định mức vật tư trong xây dựng;
+ Công vãn số 737/BXD-VP ngày 22/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình;
…v.v.