Xử lý tình huống trong đấu thầu P1

1. Điều 70 Luật đấu thầu quy định

1.1. Việc xử lý tình huống trong đấu thầu phải tuân thủ các nguyên tắc
sau đây
a) Bảo đảm cạnh tranh, cõng bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;
b) Căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, nội dung cúa hồ sơ mời thẩu và hổ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu;
c) Người có thẩm quyển là người quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật vể quyết định của mình.

1.2. Các nhóm tình huống trong đấu thầu gồm có
a) vể chuẩn bị và tổ chức đấu thầu, bao gồm những nội dung điều chinh kế hoạch đấu thầu về giá gói thầu hoặc nội dung khác của gói thầu; hồ sơ mời thầu; nộp hồ sơ dự thầu trong trường hợp nộp muộn hoặc số lượng ít; số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu.
b) vể đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm những nội dung vể giá dự thầu vượt giá gói thầu; giá dự thầu với đơn giá khác thường.
c) Về đề nghị trúng thầu và ký kết hợp đồng, bao gồm những nội dung về giá trúng thầu dưới 50% so với giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt; hai hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất, ngang nhau; giá đề nghị ký hợp đồng vượt giá trúng thầu được duyệt.
d) Về thú tục, trình tự đấu thầu có liên quan.
Chính phủ quy định cụ thể vể việc xử lý tình huống trong đấu thầu.
2. Điều 70 Nghị định 58/2008/NĐ-CP quy định
Xử lý tình huống trong đấu thầu quy định tại Điều 70 của luật đấu thầu được thực hiện như sau:

2.1. Trường hợp có lý do cần điểu chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu, chú đầu tư phải tiến hành thủ tục điểu chinh kế hoạch đấu thầu theo các quy định của pháp luật trước thời điểm mở thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này.

2.2. Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt thấp hon hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán sẽ thay thế giá gói thầu đế’ làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt; trong trường hợp dự toán của các gói thầu do chu đáu tư phê duyệt cao hơn giá gói thầu đã được người có thấm quyền phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu thì chủ đầu tư phải bảo đảm tổng giá trị cao hơn đó nằm trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, trường hợp vượt tổng mức đầu tư phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.3. Trường hợp tại thời điểm đóng thầu, đóng sơ tuyển, hết hạn nộp hồ sơ quan tàm, hết hạn nộp hồ sơ đề xuất đối với chào hàng cạnh tranh có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu phải báo cáo ngay (trực tiếp, bằng điện thoại, bằng thư điện tử hoặc bằng văn bản) lên cấp có thẩm quyền giải quyết đẻ xem xét, giải quyết trong thời hạn không quá 4 giờ theo một trong hai cách sau đây:

a) Báo cáo người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền (trừ trường hợp chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng theo quy định tại điểm b dưới đây) cho phép gia hạn thời điếm đóng thầu hoặc mở ngay các hổ sơ đã nộp đé tiến hành đánh giá;

b) Báo cáo chủ đầu tư cho phép gia hạn thời điểm đóng sơ tuyển, thời hạn nộp hồ sơ quan tâm và nộp báo giá nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ hoặc mở ngaý hồ sơ đề xuất đối với trường hợp chào hàng cạnh tranh có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng để tiến hành đánh giá.
Trường hợp gia hạn thời gian thì phải quy định rõ thời điểm đóng thầu, thời điểm đóng sơ tuyến, thời hạn nộp hồ sơ quan tâm và nộp hồ sơ đề xuất mới và các thời hạn tương ứng đế nhà thầu sứa đổi hoặc bố sung hồ sơ đã nộp theo yêu cầu mới.
Đối với gói thầu thuộc thẩm quvền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ thì việc xử lý tình huống này sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trướng cơ quan ngang Bộ. Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan tới dự án. Trường họp báo cáo bằng điện thoại hoặc trực tiếp thì sau đó chủ đầu tư hoàn tất thủ tục bằng vãn bản trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu, đóng sơ tuyển, hết hạn nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ đề xuất chào hàng.

2.4. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần thì trong hồ sơ mời thầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khá năng của mình.
Việc đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất và giá trúng thầu cứa cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.
Trường hợp có một phần hoặc nhiều phần thuộc gói thầu không có nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư đế điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của gói thầu theo hướng tách các phần đó thành gói thầu riêng với giá gói thầu là tổng chi phí ước tính tương ứng của các phần; việc lựa chọn nhà thầu đối với các phần công việc có nhà thầu tham gia và được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật vẫn phải bảo đảm nguyên tắc tổng giá đánh giá của các phần là thấp nhất và giá trúng thầu của các phần này không vượt tống chi phí ước tính của các phần đó mà không so sánh với ước tính chi phí cùa từng phần.