Yêu cấu đo bóc khôi lượng xây dựng công trình

1. Yêu cầu đo bóc khối lượng xây dựng công trình
Đế công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình được chính xác, không chồng chéo, không thiếu và hạn chế việc phải tính đi, tính lại. Công tác đo bóc khối lượng cần thực hiện đầy đủ các nguyên tắc sau:

(1) Khối lượng xây dựng công trình phải được đo, đếm, tính toán theo trình tự phù hợp với quy trình công nghệ, trình tự thi công xây dựng công trinh. Khối lượng đo bóc cần thế hiện được tính chất, kết cấu công trình, vật liêu chú yếu sử dụng và phương pháp thi công thích hợp đảm bảo đủ điều kiện đế xác định được chi phí xây dựng;

(2) Tùy theo đặc điểm và tính chất từng loại công trình xây dựng, khối lượng xây dựng đo bóc có thể phân định theo bộ phận công trình (như phần ngầm (cốt 00 trở xuống), phần nổi (cốt 00 trở lên), phần hoàn thiện và phần xây dựng khác) hoặc theo hạng mục công trình. Khối lượng xây dựng đo bóc của bộ phận công trình hoặc hạng mục công trình được phân thành công tác xây dựng và công tác lắp đặt;

(3) Các thuyết minh, ghi chú hoặc chỉ dẫn liên quan tới quá trình đo bóc cần nêu rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và đúng quy phạm, phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình xây dựng. Khi tính toán những công việc cần diễn giải thì phải có diễn giải cụ thể như độ cong vòm, tính chất của các chất liệu (gỗ, bê tông, kim loại…), điểu kiện thi công (trong, ngoài nhà, trên cạn, dưới nước…) và cao trình thi công;

(4) Các kích thước đo bóc được ghi theo thứ tự chiều dài – D, chiều rộng – R, chiều cao – H (hoặc chiều sâu) ; Khi không theo thứ tự này phải diễn giải cụ thế;

(5) Các ký hiệu dùng trong bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình phải phù hợp với ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Các khối lượng lấy theo thống kê của thiết kế thì

phải ghi rõ lấy theo số liệu thống kê của thiết kế và chỉ rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó;

(6) Đơn vị tính: Tuỳ theo yêu cầu quản lý và thiết kế được thể hiện, mỗi một khối lượng xây dựng sẽ được xác định theo một đơn vị đo phù hợp. Đơn vị đo theo thể tích là m3; theo diện tích là m2; theo chiều dài là m; Theo số lượng là cái, bộ, đơn vị…; theo trọng lượng là tấn, kg… Trường hợp sử dụng đơn vị tính khác với đơn vị tính thông dụng (Inch, Foot, Square foot…) thì phải có thuyết minh bổ sung.
(Mỗi người trong quá trình tính toán có những nguyên tắc hay kinh nghiệm riêng của mình với mục đích là tính nhanh, tính đúng và tính đủ).

2. Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình
– Nghiên cứu, kiếm tra nắm vững các thông tin trong bản vẽ thiết kế và tài liệu chi dẫn kèm theo. Trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thiết kế giải thích rõ các vấn đé có liên quan đến đo bóc khối lượng xây dựng công trình.
– Lập “Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình” (xem Phụ lục 05-1). Bảng tính toán này phải phù hợp với bản vẽ thiết kế, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện được đầy đủ khối lượng xây dựng công trình và chỉ rõ được vị trí các bộ phận công trình, công tác xây dựng thuộc công trình.
Báng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình cần lập theo trình tự từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên theo trình tự thi công (móng ngầm, khung, sàn bên trên, hoàn thiện, lắp đặt).
– Thực hiện đo bóc khối lượng xây dựng công trình theo Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình.
– Tổng hợp các khối lượng xây dựng đã đo bóc vào “Bảng khối lượng xây dựng công trình” (xem Phụ lục 05-2) sau khi khối lượng đo bóc đã được xử li theo nguyên tắc làm tròn các trị số.